Syftet med fas 3

Interpellation 2013/14:395 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 28 mars

Interpellation

2013/14:395 Syftet med fas 3

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Trots massiv kritik mot fas 3 i den så kallade jobbgarantin har regeringen trots riksdagen tillkännagivande inte ändrat inriktning av sin arbetsmarknadspolitik. Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik var drygt 404 000 personer arbetslösa. Ca 35 000 personer är inskrivna i fas 3 och det är en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. Drygt 4 000 personer som är inskrivna i fas 3 saknar ersättning. I Örebro län är drygt 1 200 personer inskrivna i fas 3. Många ställer sig i dag frågan vad regeringen har för syfte med fas 3. Flera av dem som är inskrivna i fas 3 har tidigare haft lönebidragsanställning eller offentligt skyddad anställning men har nu i stället hamnat i en verksamhet där deras ersättning är mycket låg.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Svantesson är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder utifrån den statistik som visar att fas 3 blivit en återvändsgränd för arbetslösa?

Anser arbetsmarknadsministern att det behöver vidtas några nya åtgärder för att komma till rätta med den höga arbetslösheten i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-28 Anmäld: 2014-04-01 Besvarad: 2014-04-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)