Sveriges nationella arbete mot inhemsk extremism

Interpellation 2019/20:231 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

När den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och dess sekretariat avslutade sitt uppdrag beslutades, efter överenskommelse med bland annat Liberalerna, att funktionen skulle permanentas.

Regeringen valde dock, tyvärr och utan dialog med partierna inom överenskommelsen om åtgärder mot terrorism, ensidigt att lägga ansvaret på myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå).

Liberalerna har från start motsatt sig en sådan lösning och menar att Sverige behöver en operativ förmåga i hela landet för att inte minst lokalt förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism, i synnerhet våldsbejakande islamistisk extremism som fortfarande är ett stort problem i samhället.

Nu har det gått en tid sedan S-regeringen inrättade Center mot våldsbejakande extremism vid Brå. Av det jag sett i medier arbetar de ungefär, om än inte lika synligt, som under tiden med den nationella samordnaren genom att ge råd och stöd samt information i form av workshoppar och seminarier.

Nyligen läste jag i ett remissvar till regeringen att Säkerhetspolisen förordar ett inrättande av ett kunskapscentrum för att ge stöd och kunskap till myndigheter i bedömningar av organisationer, aktörer, extremism och antidemokratiska miljöer som mottar offentliga medel genom bidrag från staten eller kommunerna. Det är ungefär den ”uppdragsbeskrivning” som diskuterades redan 2017 inför att Center för våldsbejakande extremism skulle inrättas.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Kommer regeringen att behålla CVE-funktionen vid Brå, och motsvarar deras verksamhet det regeringen planerade för 2017?
  2. Är regeringen beredd att låta polisen få ett operativt ansvar för Sveriges lokala arbete mot våldsbejakande extremism och radikalisering?
  3. Med tanke på Säkerhetspolisens yttrande, vilka slutsatser drar regeringen av detta önskemål?
  4. Finns det några planer på att förtydliga länsstyrelsernas regionala uppdrag att kartlägga extremism?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-17 Överlämnad: 2019-12-18 Anmäld: 2019-12-19 Sista svarsdatum: 2020-01-17 Svarsdatum: 2020-02-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)