Svenska soldaters bevittnande av tortyr

Interpellation 2007/08:574 av Wahlén, Gunilla (v)

av Wahlén, Gunilla (v)

den 9 april

Interpellation

2007/08:574 Svenska soldaters bevittnande av tortyr

av Gunilla Wahlén (v)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Genom SVT:s Uppdrag gransknings reportage har vi fått veta att svenska soldater bevittnade hur franska soldater utsatte en man för tortyr vid ett förhör under Operation Artemis i Kongo 2003. De svenska soldaterna berättar i programmet om rasism, fysisk förnedring, tortyr med dränkning och elstötar samt en skenavrättning. De våldsamma övergreppen ska ha pågått i över sex timmar och ska ha letts av den högsta chefen på plats, den franske översten Christoph Rastouil.

En svensk soldat skrev efter händelsen en detaljerad rapport om hela händelseförloppet och lämnade till sin svenska chef på plats, Hans Alm. Alm vidarebefordrade inte rapporten utan skrev i stället en egen rapport där övergreppen mot fången inte nämndes.

Flera ledande personer i svenska försvaret har dock känt till händelsen i flera år utan att agera. Svenskt deltagande i internationella militära insatser har bland annat som syfte att skydda och öka säkerheten för befolkningen mot olika typer av angrepp från stridande parter. Jag ser det som ytterst allvarligt att svenska soldater har bevittnat eller befunnit sig i en internationell trupp där övergrepp, tortyr och andra inhumana metoder förekommer. Det är även ytterst allvarligt att då soldater helt riktigt rapporterat händelser till överordnad detta negligeras och inga åtgärder vidtas. Det är en kränkning av soldaten och av hela vår svenska insatsstyrka.

Man kan även fråga sig om liknade övergrepp sker från FN‑, Nato- och EU-styrkor utan att just svenska soldater ingår i styrkorna. Det är självklart helt oacceptabelt att övergrepp och tortyr förekommer. Sverige måste ha garantier för att det inte sker i någon av våra missioner vare sig de är ledda av FN, Nato eller EU.

Vänsterpartiet kräver att riksdagen får en heltäckande redovisning av fallet och jag vill dessutom fråga försvarsministern:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att kunna garantera att liknande situationer absolut inte inträffar igen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-04-09 Anmäld: 2008-04-09 Svar fördröjt anmält: 2008-04-23 Besvarad: 2008-04-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)