Svensk bnp-tillväxt

Interpellation 2017/18:66 av Jörgen Andersson (M)

av Jörgen Andersson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det är högkonjunktur i Sverige, och bilden av svensk ekonomi är att den utvecklas förhållandevis starkt. Detta är en bild som framhålls inte minst av regeringen. ”Det visar på vilken otrolig styrka vi har i svensk ekonomi nu och hur starka vi är i jämförelse med andra länder”, kommenterade finansministern tillväxtsiffrorna i somras. Det kan dock finnas anledning att nyansera den bilden.

Ser man till den svenska tillväxten per invånare, det vill säga bnp per capita, så utvecklas Sverige bara som ett genomsnittligt EU-land. Detta i ett EU där många länder brottas med stora skuldkriser. Konjunkturinstitutets prognos över tillväxt per invånare visar på en inbromsning i ekonomin, från en tillväxttakt på 1,4 procent i bnp per capita, till 0,5 procent år 2020.

John Hassler, professor i internationell ekonomi, menade nyligen i Dagens industri att skönmålningen av svensk ekonomis utveckling riskerar att leda till en falsk trygghet och att nödvändiga reformer uteblir.

Med anledning av ovanstående är min fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

1. Hur ser finansministern på den inbromsade tillväxttakten när det gäller bnp per capita?

2. Vilka åtgärder vidtar regeringen med anledning av detta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-10-25 Överlämnad: 2017-10-26 Anmäld: 2017-10-27 Sista svarsdatum: 2017-11-16 Svarsdatum: 2017-11-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)