Styrningen av Vattenfall

Interpellation 2009/10:171 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 11 december

Interpellation

2009/10:171 Styrningen av Vattenfall

av Eva-Lena Jansson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Det framkommer olika uppgifter i medierna om hur den borgerliga regeringen ser på styrningen av Vattenfall. Vid en aktuell debatt i riksdagen om Vattenfall sade näringsminister Maud Olofsson bland annat följande om styrning och ägardirektiven:

”Vi ska nu ha 50 procent förnybar energi, och vi ska minska koldioxidutsläppen med 40 procent. Det är klart att Vattenfall ska vara med i det arbetet.”

Men ett av regeringspartierna, Folkpartiet, har tidigare i år poängterat att de ändringar som regeringen aviserat när det gäller nya ägardirektiv inte ska fokusera på mer förnybar energi. Folkpartiet anser dessutom att Vattenfall ska vara berett att med full kraft köpa och driva tyska kärnkraftverk samt att det är viktigt för Vattenfall att skaffa sig mer kompetens för att bygga moderna nya reaktorer i Sverige. Och samtidigt så har det från flera håll i regeringen antytts att delar av Vattenfall ska säljas medan detsamma har dementerats av andra företrädare.

Det finns med andra ord delade meningar om både den politiska styrningen av Vattenfall och om ägarfrågan av bolaget.

Mina frågor till näringsministern är följande:

Har näringsministern tagit initiativ till att regeringen fattat beslut om ett nytt ägardirektiv för Vattenfall?

Avser näringsministern att vidta åtgärder för att öka Vattenfalls investeringar i kärnkraft?

Avser näringsministern att verka för ett minskat ägande i Vattenfall genom försäljning av hela eller delar av bolaget?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-11 Anmäld: 2009-12-11 Besvarad: 2009-12-21 Sista svarsdatum: 2010-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.