Strukturfondernas roll i den regionala tillväxten

Interpellation 2011/12:161 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 2 december

Interpellation

2011/12:161 Strukturfondernas roll i den regionala tillväxten

av Marie Nordén (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Strukturfondsprogrammen är instrumenten i genomförandet av sammanhållningspolitiken i Sverige och utgör en betydelsefull del av det regionala tillväxtarbetet.

Regeringens mål för politiken sägs vara utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Man menar att målet för politiken bäst nås genom en väl fungerande dialog och samordning dels mellan politiska områden på nationell nivå, dels mellan insatser på lokal, regional och nationell nivå. Detta gäller särskilt insatser som stärker den lokala och regionala konkurrenskraften genom investeringar, företagande, entreprenörskap, innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt god servicenivå såväl lokalt som regionalt.

Därför är det ytterst bekymmersamt att de regler som finns att följa och att den administration som styr strukturfonderna motverkar regeringens målsättning.

Tyvärr måste vi konstatera att den statliga myndighet som har att hantera strukturfonderna långt ifrån fungerar tillfredsställande, vare sig när det gäller bedömningar av projekt, utbetalning av medel till pågående projekt eller förändring av bedömning under pågående projektperiod. Den byråkrati och det krångel vad gäller tillgång till kapital för enskilda projektägare som nu kringgärdar projekt inom strukturfondsprogrammen gör att allt fler tvekar eller helt väljer bort att söka medel för projekt.

Att projekten som är godkända och finansieras av strukturfonderna ska följa regelverket är naturligtvis viktigt. Det behövs dock en löpande återkoppling och dialog som säkerställer kvaliteten och att projektmedel används på ett sätt som följer gällande regelverk och avtal. Ansvaret för detta måste delas mellan projektägare och ansvarig myndighet. I dag ligger hela ansvaret på enskilda projektägare och minsta felaktighet kan få förödande konsekvenser, så även retroaktivt efter att projektet i fråga är avslutat.

Efter 2014 går vi in i en ny programperiod och det är av yttersta vikt att vi får ett fungerande regelverk och hållbara förutsättningar för projekt som är anpassade till organisationers och företags villkor.

Jag vill därför fråga näringsministern:

Vilka förändringar är näringsministern beredd att vidta för att förenkla regelverket, minska byråkratin och få en bättre ordning vad gäller löpande utbetalningar av projektmedel samt att se till att strukturfondsprogrammet uppfyller det ursprungliga syftet att stärka det lokala näringslivet?

Är näringsministern beredd att ändra förutsättningarna för återbetalningar av medel för redan avslutade projekt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-12-02 Anmäld: 2011-12-06 Svar fördröjt anmält: 2011-12-15 Besvarad: 2012-01-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)