Socialtjänstens arbete med utsatta barn

Interpellation 2013/14:495 av Eva Olofsson (V)

av Eva Olofsson (V)

till Statsrådet Maria Larsson (KD)

 

Under en längre tid har socialtjänstens pressade situation lyfts fram av socialsekreterarna själva och deras fackliga organisationer. Inte minst har man uppmärksammat de allvarliga konsekvenser det får för arbetet med utsatta barn och ungdomar.

Frågan om arbetsbelastningen inom socialtjänsten är akut. Överbelastning, stress och avsaknad av karriär- och utvecklingsmöjligheter har fått till följd att erfarna socialsekreterare lämnar den sociala barnavården. Var tredje socialsekreterare är ny i yrket, och så många som sju av tio chefer har mindre än tre års erfarenhet i yrket. Detta leder till en fortsatt alltför stor personalrörlighet på flera socialkontor. Stabiliteten och stödet från erfarna kolleger som är så viktigt i det sociala barnavårdsarbetet brister, och unga nyutbildade socialsekreterare får ta ett alltför stort ansvar. Allt detta får konsekvenser för kvaliteten på arbetet och det stöd barn och unga i utsatta livssituationer får.

Det behövs ett samlat nationellt ansvar för att förbättra situationen.

Jag vill därför fråga ansvarigt statsråd Maria Larsson:

Vad avser statsrådet att göra för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård för att få stopp på den alltför stora personalrörligheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-05-22 Överlämnad: 2014-05-23 Anmäld: 2014-05-26 Sista svarsdatum: 2014-06-09 Besvarad: 2014-06-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)