Snedvriden konkurrens

Interpellation 2019/20:72 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Sedan ett drygt årtionde har Sverige ett unikt bilateralt samarbetsavtal med Kina inom företags sociala ansvarstagande eller Corporate Social Responsibility, CSR, som fungerar som plattform för att diskutera normer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption i företagsekonomiska perspektiv. CSR-samarbetet syftar till att säkerställa svenska företags ställning, det ger konkurrensfördelar och har skapat goda kontakter med den kinesiska förvaltningen. Det svenska CSR-centret i Peking säkerställer att svenska företag fortsatt får stöd och rådgivning i dessa frågor.

Samtidigt rapporteras att när svenska e-handlare skickar paket på 1,5–2 kilo är frakten avsevärt dyrare än om en kinesisk e-handlare skickar motsvarande paket till Sverige. Detta beror på FN:s paketsubventioner. FN:s postorgan UPU ska hjälpa vissa länder i deras utveckling, däribland Kina där e-handlare erbjuds subventionerad frakt. Subventionen har vuxit till ett allt större hot mot svenska e-handelsföretag då Kina, trots att man är en av världens mest konkurrenskraftiga e-handelsnationer, får kraftiga subventioner. I det sammanhanget rankas landet i samma liga som Kuba och Gabon. Eftersom konkurrensen inom e-handeln är mycket hård och marginalerna begränsade är det anmärkningsvärt att svenska e-handlare dagligen utsätts för snedvriden konkurrens gentemot Kina.

Med anledning av ovanstående är min fråga till statsrådet Anna Hallberg:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att eliminera de konkurrensnackdelar som svenska företag har gentemot kinesiska?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-22 Överlämnad: 2019-10-23 Anmäld: 2019-10-24 Svarsdatum: 2019-11-08 Sista svarsdatum: 2019-11-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)