Skolans betydelse för att förebygga våldsbejakande extremism

Interpellation 2017/18:120 av Beatrice Ask (M)

av Beatrice Ask (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Skolan har en viktig uppgift i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism. Det är naturligt att de vuxna som har mycket kontakt med barn och ungdomar är de som först kan upptäcka och avbryta en pågående radikalisering. Skolan ska också förmedla en värdegrund till eleverna som bygger på demokrati och mänskliga rättigheter.

I slutet av oktober presenterade SKL tillsammans med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet en rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism. I rapporten belyses just vikten av skolan och lärare som särskilt viktiga i det förebyggande arbetet.

I rapporten görs en sammanställning av de tjänsteinriktningar som de lokala samordnarna har. Av 133 samordnare är det endast en person som är verksam inom skolan. Detta trots att skolan är en huvudaktör i det förebyggande arbetet mot extremism.

Med bakgrund av SKL:s rapport vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att fler lokala samordnare ska vara verksamma inom skolan?
  2. Hur avser ministern att tydliggöra skolans ansvar att motverka radikalisering?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-08 Överlämnad: 2017-11-09 Anmäld: 2017-11-10 Sista svarsdatum: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)