Skattefusk och illojal skattekonkurrens

Interpellation 2013/14:330 av Bergstedt, Hannah (S)

av Bergstedt, Hannah (S)

den 6 mars

Interpellation

2013/14:330 Skattefusk och illojal skattekonkurrens

av Hannah Bergstedt (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Skattefusk och ekonomisk brottslighet slår ut seriösa företag och hotar därmed jobben. Under två valperioder har vi socialdemokrater lyft frågan om skattefusk och ekonomisk brottslighet i Sverige. Skatteverkets så kallade skattefelskarta visade på ett skattefel på 133 miljarder 2008.

Regeringen har ryckt, slitit och tänjt i skattesystemet så att vi nu har en rad olika skatteavdrag, dolda branschsubventioner och skattesatser. Dessutom kan det företag som vill utnyttja systemet laborera med olika typer av arbetsmarknadspolitiska stöd för olika anställda.

F-skatten går också att utnyttja vilket inte minst den grovt organiserade brottsligheten upptäckt. De konkreta förslag vi socialdemokrater fört fram har antingen nonchalerats eller dragits i långbänk. Det är främst med sänkta skatter genom skatteavdrag som finansministern velat minska skattefusket.

Skatteverket har presenterat två rapporter om skattefusk som i sig är lite märkliga. I pressmeddelandet om sänkt hotell- och restaurangmoms slås fast att denna minskat skattefusket. Det är faktiskt inte vad som står i själva rapporten! Där sammanfattas resultatet i stället så här:

”Resultaten ger inte något stöd för hypotesen att den lägre skattenivån skulle leda till ett minskat skatteundandragande inom restaurangbranschen. Samtidigt framhålls att analyserna bara fångar sådana effekter som uppkommer på relativt kort sikt. I den mån benägenheten att undanhålla intäkter från beskattning påverkas först på längre sikt fångas det inte i dessa analyser. Det är också möjligt att momssänkningen påverkar skatteundandragandet via andra, lite mer komplexa, mekanismer än att det för varje enskilt företag blir mindre lönsamt att undanhålla försäljning till beskattning.”

Vidare framhåller rapporten att två andra förändringar haft betydelse för minskat skattefusk: ”Intervjuundersökningarna som genomförts inom ramen för denna analys visar att företagarna i branschen bedömer att kravet på kassaregister haft störst effekt på moms- och skattefusk. Effekten av personalliggaren bedöms som något mindre men betraktas samtidigt som ett komplement till kassaregisterkravet, som ytterligare begränsar möjligheten till svartarbete. Givet resultaten av de kvantitativa analyserna är det intressant att notera att få företagare i de kvalitativa intervjuerna anser att momssänkningen är den reform som haft störst effekt. I enkätundersökningen är andelen som instämmer i att momssänkningen haft betydelse för att minska skattefusket betydligt lägre än den andel som anser att kraven på kassaregister och personalliggare har haft det.”

När det så gäller en ny skattefelskarta så heter det officiellt att rapporten slår fast att skattefelet minskat. Den som läser rapporten får i stället upprepade gånger veta att därom är det svårt att uttala sig. Slutsatserna är egentligen snarare att man inte med säkerhet kan påstå någonting:

”Av resultaten som redovisas i denna rapport kan man inte med säkerhet säga något om hur skattefelet har förändrats över tid. Enkätresultaten visar på tydliga fördelaktiga trender men det finns en osäkerhet i vilken grad dessa säger något om hur regler följs och därmed hur skattefelet utvecklas. Effektmätningarna visar på fördelaktiga effekter men endast för avgränsade delar av skattefelet.”

Skattefusk och illojal konkurrens fortsätter i Sverige. Finansministern har i själva verket gjort ytterst lite i dessa frågor under sina åtta år vid regeringsmakten. Det oroande faktum att den grova, organiserade brottsligheten knyter samman våldsbrott med ekonomisk brottslighet borde uppmärksammas mer, likaså fusk och illojal konkurrens via företag och arbetskraft registrerade utomlands. Vi kan inte fortsätta att ha det som vi har det i bärskogarna, i transportbranschen, i städbranschen och på byggarbetsplatser för att nu ta några medialt uppmärksammade företeelser. Skattefusk, svartjobb och illojal konkurrens måste bort eftersom det konkurrerar ut riktiga jobb med anständiga anställningsförhållanden.

Mina frågor till finansministern är:

Vem tar ansvar för skillnaderna mellan Skatteverkets officiella uttalande och faktaunderlaget?

Har ministern uppmärksammat denna skillnad?

Och vad avser ministern att göra för att medborgarna ska få klara och tydliga besked om skattefuskets utveckling, väl underbyggda av fakta från myndigheten?

Vilken åtgärdsplan har ministern mot skattefusk, svartjobb och illojal konkurrens?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-03-06 Anmäld: 2014-03-06 Svar fördröjt anmält: 2014-03-14 Sista svarsdatum: 2014-03-20 Besvarad: 2014-04-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)