Situationen i Kronoberg

Interpellation 2012/13:30 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 17 oktober

Interpellation

2012/13:30 Situationen i Kronobergs län

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Kronoberg är det län där arbetslösheten har ökat mest i hela landet de senaste tolv månaderna, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Totalt handlar det om 1 280 personer som blivit varslade hittills i år; det är en fördubbling i jämförelse med fjolåret.

Den senaste tidens nedläggningar och varslen i Kronobergs län har gjort många människors vardag osäker. Det har lett och kommer i vissa fall också leda till personlig katastrof för några.

Den 20 juni i år hade vi senast en interpellationsdebatt om jobben i Kronobergs län. Då sade näringsministern: ”Låt mig först berätta om regeringens generella politik för att främja ett gott företagsklimat som utvecklar näringslivet på såväl nationell som regional och lokal nivå. Inom dessa områden har regeringen tagit och tar löpande en stor mängd initiativ i syfte att skapa bättre förutsättningar för företagande, innovationer och investeringar som stärker den lokala och regionala konkurrenskraften i hela landet.”

Sedan detta uttalande har varslen duggat tätt, och gång på gång har jag och andra ledande företrädare från näringslivet försökt göra regeringen uppmärksam på problematiken i Kronobergs län. Vi har bett regeringen om stöd och satsningar och varnat för konsekvenserna av uteblivna insatser.

Kronoberg är ett typiskt industrilän, småföretagen utgör navet i utvecklingen. Länets företag är också exportberoende, vilket i en global konkurrens är tufft.

Vi befinner oss i ett allvarligt läge där många företag tvingas till nedskärningar och till att lägga varsel. Och fler kan vara på gång. Jitech, Melam och företag inom manuell glasindustri är bara några exempel där man har fått varsla personal och skära ned. Näringslivsutveckling är en viktig del i en politik för fler jobb och för att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag i Sverige.

Det är hög tid att regeringen och näringsministern slutar behandla näringslivet som ett särintresse och kommer med konkreta åtgärder. Om satsningar uteblir riskerar läget att förvärras ytterligare, och det får förödande konsekvenser för Kronobergs län.

Min fråga till näringsministern är:

Vad avser näringsministern att vidta för åtgärder för att stimulera omställning till fler jobb och företag i Kronobergs län?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-17 Anmäld: 2012-10-17 Besvarad: 2012-10-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)