Samhällsomfattande posttjänst

Interpellation 2012/13:178 av Svantorp, Gunilla (S)

av Svantorp, Gunilla (S)

den 11 december

Interpellation

2012/13:178 Samhällsomfattande posttjänst

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Vid en skriftlig fråga om rimligt avstånd till den egna postlådan svarar statsrådet att regeringen är angelägen om att vi har en hög postservice av god kvalitet och hög tillgänglighet i hela landet.

Tyvärr visar ju verkligheten på något annat. Posten drar in utdelning och människor får milslånga avstånd till sina egna postlådor, något jag menar är helt orimligt.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att även boende på landsbygden ska få tillgång till rimlig postservice?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2012-12-11 Inlämnad: 2012-12-11 Besvarad: 2013-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)