Samhall

Interpellation 2020/21:710 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Ett flertal medier har rapporterat om grava arbetsmiljöbrister inom Samhall. Dessutom framkommer fakta om att fel målgrupper erhåller det stöd som verksamheten är ämnad för samt att resultatet för det antal personer som kan lämna Samhall och anställas i ett reguljärt arbete är bristande.

Det finns vidare en befogad diskussion om Samhalls marknadsaktiviteter över hela landet, där man mot bakgrund av både stora offentliga subventioner och en egen nedprioritering av sin egentliga målgrupp kan skaffa sig mycket stora marknadsandelar i förhållande till privata aktörer.

Samhall har med tydlighet lämnat sitt ursprungsuppdrag, och personer med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning upplever och uttrycker tillsammans med sina intresseorganisationer att de längre inte får en plats inom Samhall.

Redan 2017 styrktes via Statskontorets rapport att personsammansättningen har ändrats. Nu återfinns en lägre andel personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar och en större andel utrikesfödda personer inom Samhall.

Städning har blivit den dominerande arbetsuppgiften, och denna kräver hög såväl fysisk som intellektuell kapacitet. Detta gör att personer som tidigare fanns inom verksamheten nu exkluderas inom Samhall.

Arbetsförmågan har ökat, och personer med behov av stöd har minskat anmärkningsvärt de senaste fem åren.

Även Riksrevisionen är kritisk till avsaknaden av transparens inom verksamheten, och det råder en oklarhet kring vilka funktionsnedsättningar personerna inom Samhall har. 

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

1. Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra den mycket svåra arbetsmiljösituationen för de anställda inom Samhall?

2. Kommer ministern att verka för att Samhall ska återgå till sitt ursprungsuppdrag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-05-05 Överlämnad: 2021-05-06 Anmäld: 2021-05-07 Sista svarsdatum: 2021-05-27 Svarsdatum: 2021-06-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)