Säkerställande av att barn kommer till tals i frågor om vårdnad, boende och umgänge

Interpellation 2021/22:373 av Martina Johansson (C)

av Martina Johansson (C)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen kom en rapport från Jämställdhetsmyndigheten som visar att domstolarna brister i att säkerställa att barnen kommer till tals i frågan om vårdnad, boende och umgänge. Rapporten visar också att barnets bästa inte betraktas i tillräcklig utsträckning, till exempel genom standardskrivningar i vårdnadsmål. Även när det gäller uppgifter om våld eller andra övergrepp går det inte att följa om eller hur de beaktas i de slutliga domarna.

I endast 43 procent av domarna kommer barnets inställning fram, och i 52 procent av domarna har man haft lågt beaktande av barnets bästa eller använt standardskrivningar. Rapporten visar även att man i frågan om överenskommelser mellan föräldrarna inte klarlagt barnets situation eller risk för barnet.

Det är bekymmersamt att barnen inte kommer till tals och att det inte går att se om domstolen har skilt på vårdnadstvister som grundar sig i en konflikt mellan föräldrarna och de fall där det förekommer någon form av våld eller övergrepp.

Centerpartiet hade redan före denna rapport uppmärksammat signalerna om att det är vanligt med anklagelser om våld och/eller övergrepp i vårdnadsmål och att det inte finns något tydliga beskrivningar av hur detta ska hanteras för att säkerställa att inte barnen utsätts för risken att fara illa. Centerpartiet har motionerat om detta och förutsätter att regeringen nu kommer att agera när den även har fått en rapport som visar på bristerna. Det kan inte vara en privatsak om ett barn utsätts för våld eller andra kränkningar. Därför måste domstolen ta ett större ansvar för att säkerställa att barnen kommer till tals, att barnets situation utreds och att det sker evidensbaserade riskbedömningar avseende barn.

Centerpartiet anser att om det är klarlagt att en förälder utsatt personer i familjen för våld, trakasserier eller andra kränkningar ska detta betraktas som en klar brist i omsorgs- och föräldraförmågan. Av det skälet måste det bli fler enhetliga utredningar som utgår från barnets perspektiv. Om det finns risker för att barnet far illa, hur ska i så fall umgänge ske med den förälder som brister i sin föräldraförmåga? Dessa saker måste domstolen säkerställa inför sina avgöranden i fråga om vårdnad, boende och umgänge.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Vad avser ministern att göra för att domstolarna ska öka sin kompetens inom området barns rättigheter att komma till tals?
  2. Vad avser ministern att göra för att barn, i enlighet med barnkonventionen, ska bli mer delaktiga och komma till tals?
  3. Vad avser ministern att göra för att öka systematiken och användandet av enhetliga metoder för att säkerställa att barns rättigheter tas till vara i vårdnadsmål?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-02-23 Överlämnad: 2022-02-24 Anmäld: 2022-02-25 Sista svarsdatum: 2022-03-17 Svarsdatum: 2022-04-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)