Riksintressen och planerade stambanan mellan Göteborg och Borås

Interpellation 2020/21:366 av David Josefsson (M)

av David Josefsson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverket kommer under våren att presentera vilka korridorer som kommer att vara aktuella för dragning av en ny stambana mellan Göteborg och Borås. Dessa korridorer kommer samtidigt att utses till riksintressen för att garantera möjligheten att bygga stambana inom dessa områden.

Tyvärr orsakar detta oro och bekymmer i de berörda områdena eftersom riksintresset innebär att det i praktiken blir omöjligt att godkänna detaljplaner eller ge bygglov under den tid Trafikverket utreder dem som möjliga korridorer för den kommande stambanan.

I en artikel i Lokalpressen Härryda den 13 december 2020 beskriver verksamhetschefen för Plan och Bygglov på Härryda kommun situationen på följande sätt: ”Att dragningarna nu blir ett riksintresse för det svårare för våra medborgare och det känns mycket beklagligt. Det skulle vara mycket önskvärt att man snarast hittar en korridor och smalnar av denna så vi vet mer exakt var man tänker bygga järnvägen. Det är viktigt att inte Götalandsbanan får ligga som en våt filt över vår kommun längre än nödvändigt.”

I det berörda fallet är det dock inte bara Härryda som berörs utan också områden i Mölndal, Bollebygd och Borås och då genom en rad tätbebyggda eller expansiva områden. Och situationen Göteborg–Borås är i grunden bara en illustration av problematiken med svepande riksintressen för framtida infrastruktur som riskerar att hindra bostadsbyggande och stadsutveckling.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att minimera påverkan av riksintressen för framtida infrastruktur på bostadsbyggande och stadsutveckling?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-26 Överlämnad: 2021-01-27 Anmäld: 2021-01-28 Svarsdatum: 2021-02-09 Sista svarsdatum: 2021-02-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)