Renovering av miljonprogrammets hyresrättsbestånd

Interpellation 2012/13:60 av Kerimo, Yilmaz (S)

av Kerimo, Yilmaz (S)

den 25 oktober

Interpellation

2012/13:60 Renovering av miljonprogrammets hyresrättsbestånd

av Yilmaz Kerimo (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Runt 650 000 lägenheter står inför en nödvändig upprustning. Enligt olika beräkningar uppgår renoveringsbehovet till mellan 240 miljarder och 300 miljarder kronor. Utvärderingar av större upprustningar som gjorts av bostadsområden byggda på 1960- och 70-talen visar att investeringarna inte alltid är företagsekonomiskt lönsamma.

Det kan med andra ord vara svårt för enskilda fastighetsägare att räkna hem investeringen under en realistisk tidsperiod. Betalningsförmågan hos hyresgästerna kan också vara begränsad. Likväl måste fastigheterna renoveras.

Mot denna bakgrund frågar jag statsrådet vilka initiativ han avser att ta för att komma i gång med renoveringarna av miljonprogrammets hyresrättsbestånd.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-10-25 Anmäld: 2012-10-25 Besvarad: 2012-11-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.