Regionalisering

Interpellation 2008/09:432 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 26 mars

Interpellation

2008/09:432 Regionalisering

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Sedan Ansvarskommitténkom med sitt betänkande 2007 har ett femtiotal utredningar berört länsstyrelsernas verksamhet. En lång rad förändringar som påverkar både länsstyrelsernas roll och den regionala balansen föreslås.

Dels handlar det om att uppgifter förs över från länsstyrelserna till andra statliga myndigheter, dels finns en stark tendens till att koncentrera uppgifter till i huvudsak sju länsstyrelser.

Självfallet banar denna utveckling väg för en förändrad regional indelning. Men det hela sker bakvägen i en för allmänheten relativt dold process. Samtidigt påverkas också balansen mellan olika delar av landet. En icke beslutad och samordnad regionalisering blir effekten.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att nuvarande förändringsprocess inte i praktiken ska driva fram en icke beslutad och samordnad regionalisering?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-26 Anmäld: 2009-03-26 Besvarad: 2009-04-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)