regelverk för arbetskraftsinvandring

Interpellation 2002/03:331 av Backman, Hans (fp)

av Backman, Hans (fp)

den 8 maj

Interpellation 2002/03:331

av Hans Backman (fp) till statsrådet Hans Karlsson om regelverk för arbetskraftsinvandring

I Gävleborgs län ser vi nu exempel på de problem som drabbar människor i Sverige på grund av att det i vårt land inte finns ett fungerande system för arbetskraftsinvandring. Detta problem har drabbat familjen Mahmut som bor i Bollnäs. Trots att de är etablerade på orten, har egen lägenhet och fasta jobb så riskerar de att utvisas från Sverige. Familjen Muminovic, boende i Hofors är drabbade på liknande sätt. De är också etablerade på orten, barnen går i en av kommunens skolor och föräldrarna jobbar på ett av ortens företag. Trots detta riskerar även de att utvisas från Sverige.

Jag anser att familjen Mahmut ska få stanna i Sverige och i sin hemkommun Bollnäs. Familjen har bott här i Sverige sedan hösten 2001. Selviye Mahmut jobbar som frisör, på en arbetsplats som, enligt hennes arbetsgivare, skulle läggas ned om hon inte kunde jobba där. Erkan Mahmut jobbar som bagare. Han är dessutom utbildad till polis i sitt hemland. En värdefull resurs för Bollnäs, där man i dagsläget har sju vakanta polistjänster. Trots den stress och stora omställning som själva flykten, från ett då oroligt Makedonien, och flytten måste ha inneburit, så har de på ett beundransvärt sätt acklimatiserat sig i sitt nya land. Att ge dem beskedet att de ska skickas ur landet är inget annat än inhumant och brutalt.

Jag anser också att familjen Muminovic ska få stanna i Sverige och i Hofors. Familjen har bott här i Sverige i två och ett halvt år och under den tiden har de etablerat sig i Hofors. Det finns, enligt min åsikt, humanitära skäl för att familjen Muminovic ska få stanna i Sverige. Innan de kom hit var de på flykt i sju år. De har ingen släkt eller något annat kvar i sitt gamla hemland Bosnien. Av deras tidigare hus återstår bara en stenhög. Familjen plågas av oro för vad som ska hända dem om de kommer tillbaka till Bosnien.

Dessa familjers situation illustrerar på ett tragiskt sätt att dagens utlänningslagstiftning inte i tillräckligt hög grad ger rätt till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Utlänningslagstiftningen borde ändras så att begreppet humanitära skäl ges en mindre restriktiv tolkning.

Det känns också ytterst frustrerande att regeringen inte gjort något för att införa ett fungerande regelverk för arbetskraftsinvandring. Om ett sådant regelverk funnits så hade familjen Mahmut och familjen Muminovic haft rätt att stanna i landet som arbetskraftsinvandrare. Flyktingpolitik och arbetskraftsinvandring har olika syften. Men det finns beröringspunkter mellan de båda migrationsformerna. För flyktingar som misslyckas bevisa sina flyktingskäl kan möjligheten att arbetskraftsinvandra bli en sista möjlighet. Därför borde asylsökande som befinner sig i Sverige ha rätt att söka om arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Detta skulle gälla Selviye och Erkan Mahmut samt Sabetja och Mehmedalija Muminovic, då de har hunit skaffa arbete under väntetiden. Därmed skulle de kunna få rätt att stanna i vårt land av andra skäl än flyktingskäl.

Regelverk som ger ökad möjlighet till arbetskraftsinvandring måste omgående tas fram. För det känns helt fel när väletablerade skötsamma människor riskerar att skickas ut från vårt land. Bollnäs är i stort behov av att människor ska flytta till kommunen för att leva och arbeta där. Ett av de största problemen i kommunen är den minskande befolkningsmängden. Familjen Mahmut måste framför allt av humanitära och mänskliga skäl, ges möjlighet att få stanna i sin hemkommun Bollnäs. Men också bollnäsborna behöver och vill ha dem kvar. Även Hofors är en kommun som har stort behov av att människor ska flytta dit för att leva och arbeta där. Detta ger familjen Muminovic ytterligare anledning att få stanna, förutom de framför allt humanitära och mänskliga skälen. Hofors både vill ha och behöver familjen Muminovic.

Folkpartiet har i riksdagen, tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet @ mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets vilja @ röstat igenom ett beslut som innebär att riksdagen givit regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdrag att utreda konsekvenser och ta fram regelverk som medger vidgad arbetskraftsinvandring från länder utanför EU.

Ett tillfälligt regelverk som ger människor som, liksom familjen Mahmut och familjen Muminovic, är etablerade i Sverige och har arbete möjlighet att stanna i landet tills dess att den parlamentariska utredningen arbetat färdigt borde omgående tas fram. Den parlamentariska utredningen borde rimligen komma fram till att dessa människor ska få stanna i Sverige som arbetskraftsinvandrare.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Avser statsrådet att påskynda den parlamentariska utredningen med uppdrag att utreda konsekvenser och ta fram regelverk som medger vidgad arbetskraftsinvandring från länder utanför EU?

Är statsrådet beredd att ta initiativ till att det omgående tas fram ett tillfälligt regelverk som ger människor som är etablerade i Sverige och har arbete, möjlighet att stanna i landet till dess att den parlamentariska utredningen arbetat färdigt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-05-08 Anmäld: 2003-05-08 Svar fördröjt anmält: 2003-05-20 Besvarad: 2003-05-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)