Politisk styrning av kulturen

Interpellation 2018/19:189 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Myndigheten för kulturanalys har ett årligt regeringsuppdrag att redovisa en lägesbeskrivning i relation till de kulturpolitiska målen.

Av rapporten Kulturanalys 2019 framgår ett antal oroande iakttagelser. En av dessa är att villkoren för beviljande av bidrag är så styrda och politiskt färgade att principen om en armlängds avstånd delvis har satts ur spel.

Det är mycket allvarligt när Myndigheten för kulturanalys väljer att lyfta den offentliga debatt som förs av kulturarbetare som upplever att den politiska styrningen begränsar den konstnärliga friheten. Tydligast blir den politiska styrningen när ett stort antal tvärsektoriella perspektiv måste finnas med i ansökningar till olika kulturbidrag.

Frågan som Kulturanalys ställer sig är om villkoren för att beviljas bidrag blivit för starkt politiskt färgade. En frågeställning som lyfts i rapporten lyder: Har verksamheterna i sin strävan att leva upp till politikens förväntningar övertolkat politikens utjämnande ambitioner och förstärkt styrningen i sådan grad att den konstnärliga friheten inskränkts?

Det är viktigt att kulturen står fri från politiskt styrning.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att kulturen hålls fri från politisk styrning, så att den konstnärliga friheten inte inskränks?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-12 Överlämnad: 2019-04-15 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-04-30 Sista svarsdatum: 2019-05-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)