Plastpåseskatten

Interpellation 2021/22:473 av Magnus Stuart (M)

av Magnus Stuart (M)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Skatter är ett av de styrmedel vi har för att påverka hur företag, industrier och enskilda medborgare värnar miljö och klimat. Utformningen av dessa skatter är viktig för att skapa rätt styrning för bästa klimatnytta och högsta effektivitet.

En ny rapport från Ikem, Innovations- och kemiindustrierna, visar att plastpåseskatten inte uppfyllt sitt syfte. Skatteintäkterna uppgår till en bråkdel av det belopp regeringen räknade med, och när det gäller miljöpåverkan har skatten snarare varit kontraproduktiv.

Detta på grund av att försäljningen av avfallspåsar på rulle, som i regel är sämre för miljön, har ökat och att vanan med en plastpåse som fyllde två funktioner nu ersatts av två olika påsar. Nu köper konsumenten en papperspåse för att bära hem varor från affären och särskilda plastpåsar för att slänga avfall.

Man kan därmed ställa sig frågande kring huruvida regeringen fortfarande anser att plastpåseskatten är en lyckad reform. 

Mina frågor till finansminister Mikael Damberg lyder:

 

  1. Ämnar ministern utvärdera plastpåseskatten avseende miljönytta samt intäkter till statskassan?
  2. Ämnar ministern låta plastpåseskatten fortsatt finnas kvar trots den begränsade effekten?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-29 Överlämnad: 2022-05-02 Anmäld: 2022-05-03 Svarsdatum: 2022-05-10 Sista svarsdatum: 2022-05-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)