Personalförsörjningen i Försvarsmakten

Interpellation 2012/13:2 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 18 september

Interpellation

2012/13:2 Personalförsörjningen i Försvarsmakten

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Just nu bemannas Försvarsmaktens organisation utifrån ett så kallat tvåbefälssystem. Detta är en process som nu kritiseras från flera håll eftersom det lett till att befattningar tillsätts på ett sådant sätt som många från kompetens- och erfarenhetssynpunkt inte accepterar. Dessutom förändras nu hela personalförsörjningen inom Försvarsmakten. Avhopp och risk för avhopp innan kontraktstidens utgång bland soldaterna samt ett starkt underliggande kostnadstryck är problem som är tydliga. Intrycket är att den nödvändiga stabiliteten i Försvarsmaktens personalförsörjning saknas.

För att bidra till stabilitet har Socialdemokraterna i en uppgörelse med regeringen vad gäller regler för tidvist anställda soldaters villkor fått klartecken för en översyn när det gäller bland annat lönenivåer, premier, försäkringar, villkor för studier, kompetensvalidering etcetera. Det är viktigt att detta verkställs så att det ger resultat, men också att förändringsarbetet inom Försvarsmakten drivs på ett sådant sätt att stabiliteten i organisationen inte försämras.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att bidra till en god kvalitet och stabilitet i Försvarsmaktens personalförsörjning på såväl kort som lång sikt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-18 Anmäld: 2012-09-19 Besvarad: 2012-09-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)