Oroväckande många varsel

Interpellation 2012/13:138 av Gille, Agneta (S)

av Gille, Agneta (S)

den 19 november

Interpellation

2012/13:138 Oroväckande många varsel

av Agneta Gille (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Varselvågen fortsätter att svepa in över Sverige. SAS, Ericsson, SSAB och Volvo är några exempel på företag som varslar ett stort antal anställda. Mindre företag varslar också och hela landet är drabbat. Detta skapar oro och osäkerhet hos många människor. Vi ser inte varsel på samma nivå som 2008, men utvecklingen inom exportindustrin är mycket bekymmersam – och lika negativ som för fyra år sedan. Vi står inför en allvarlig situation på svensk arbetsmarknad. Prognoser som vittnar om annat är tagna ur luften. I dagarna släppte Arbetsförmedlingen den senaste varselsiffran. Den pekar på att under oktober ökade antalet varsel till ca 10 300 personer, jämfört med 5 700 för ett år sedan.

Till detta ska läggas att arbetslösheten redan är hög. I dag är nästan 400 000 svenskar utan arbete. Det är framför allt ungdoms- och långtidsarbetslösheten som tilltar, och antalet som lever på försörjningsstöd har ökat med 30 procent.

I Uppsala län har 946 personer varslats under 2012, varav 187 personer bara i oktober. Norduppland är särskilt hårt drabbat. Nyligen varslades 20 personer från Erasteel i Söderfors. På Atlas Copco i Tierp varslades 18 personer från en bemanningsfirma. Karlit i Karlholmsbruk gick i konkurs och det resulterade i att 195 personer blev uppsagda och inskrivna på Arbetsförmedlingen i Tierp. Skutskärs bruk har lagt ett varsel som kan beröra ett sextiotal anställda. Det är många varsel bara i Uppsala län.

För fyra år sedan, när finanskrisen startade, var arbetslösheten mycket lägre, vi hade stora överskott och styrräntan var hög. Nu är läget det omvända. Sverige går in i den här krisen, med sämre förutsättningar än för fyra år sedan. Det är oroväckande. Nu väntar strukturomvandling i svensk ekonomi. Företag och industrier kommer att slås ut och arbeten kommer att försvinna. I regeringens budgetproposition spår man tillväxt och sjunkande arbetslöshet. Den prognosen är inte trovärdig. Nu krävs det i stället en politik som kan möta strukturomvandlingen.

Med anledning av detta undrar jag vilka åtgärder arbetsmarknadsministern tänker vidta mot de ökande varslen i Uppsala län och i övriga landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-19 Anmäld: 2012-11-20 Svar fördröjt anmält: 2012-12-04 Besvarad: 2012-12-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (43 anföranden)