Ordning och reda i it-politiken

Interpellation 2012/13:459 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 30 maj

Interpellation

2012/13:459 Ordning och reda i it-politiken

av Monica Green (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Den it-politiska strategigrupp som tillsattes 2003 lade fram sin slutrapport, Politik för IT-samhället, innan den lades ner 2006. En av rekommendationerna var helhetstänkande kring nya infrastrukturer, inom ramen för vilket det offentligas ägande samordnas och där staten agerar som ett gott föredöme i sina ägarroller i de nya infrastrukturer som finns och växer fram.

2003 tillsattes en utredning, Bredbandsnät i hela landet – statens infrastruktur som resurs (SOU 2003:78), med Peter Roslund som utredare, som föreslog att staten som ägare tydligt ska uttala en övergripande riktlinje för ”statliga verk och bolag som förfogar över infrastruktur som kan användas för att bygga ut elektroniska kommunikationsnät med hög överföringskapacitet”.

I Globaliseringsrådet, som verkade under perioden 2007–2009, kom man fram till att den digitala infrastrukturen också är en avgörande förutsättning för tillväxt.

Åke Hedén utredde Trafikverket ICT (SOU 2010:82), där fokus låg på en möjlig avskiljning av ICT från Trafikverket eller att slå samman den statliga infrastrukturen i ett affärsverk.

Under 2010 identifierade den andra arbetsgruppen inom Bredbandsforum, Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet, ett antal hinder för bredbandsutbyggnad och för målen i regeringens bredbandsstrategi. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) redovisade 2010 ett regeringsuppdrag med förslag på en säker digital informations- och kommunikationsinfrastruktur för myndigheter, kommuner och landsting.

I utredningen ges också stöd för förslaget i SOU 2010:82 Trafikverket ICT, om att överföra Trafikverket ICT till ett affärsdrivande verk och vidare utreda hur Svenska Kraftnät, Trafikverket och Teracom AB ska kunna samordna sina fibernät till stöd för regeringens bredbandsstrategi.

Sedan kom den digitala agendan i oktober 2011 med fyra strategiska områden, där ett av dessa fyra strategiska områden var att det behövs infrastruktur.

Riksrevisionen har nyligen släppt rapporten Statens roll på telekommarknaden, där man konstaterar att det statliga innehavet av infrastruktur har en viktig roll på marknaden och att man inte nyttjar de synergieffekter som finns. Ingen av de organisationer som i dag hanterar den statliga digitala infrastrukturen har den som sin kärnverksamhet, och den hanteras utifrån organisationernas egna behov och inte ur ett större samhällsperspektiv.

Vad avser statsrådet att göra för att den statliga infrastrukturen ska vara delaktig i de mål som regeringen har uttalat om en it-nation i världsklass?

Vad avser statsrådet att göra för att den statliga digitala infrastrukturen ska bli en kärnverksamhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-30 Anmäld: 2013-05-30 Svar fördröjt anmält: 2013-06-10 Besvarad: 2013-06-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)