Operativ förmåga med tung kustrobot

Interpellation 2017/18:5 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I november 2016 kommunicerade statsmakten att tung kustrobot av typ RBS 15 för markbaserad sjömålsbekämpning är under återinförande som en del av marinens sjöstridsflottiljer.

All tung kustrobot av typ RBS 15 förbandsproducerades vid Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2). När detta regemente avvecklades år 2000 så skingrades marinens kompetens i fråga om rörlig markbaserad sjömålsbekämpning med både artilleri och tung kustrobot.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder så att marinens sjöstridsflottiljer bemannas också med sådan krigsplacerad personal som är nödvändig för bekämpning med markbaserad tung kustrobot?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-09-21 Överlämnad: 2017-09-21 Anmäld: 2017-09-22 Svarsdatum: 2017-10-10 Sista svarsdatum: 2017-10-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)