Ökat samarbete i den nordiska sjukvården

Interpellation 2019/20:184 av Cassandra Sundin (SD)

av Cassandra Sundin (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I november 2018 antog Nordiska rådet en rekommendation till Nordiska ministerrådet gällande samarbete mellan de nordiska sjukvårdssystemen. Rekommendationen innebär att Nordiska ministerrådet bland annat ska verka för att främja nordiskt samarbete kring digitalt vårdsamarbete, utveckla det nordiska folkhälsosamarbetet och arbeta aktivt för att säkra jämlik vård.

Beroende på var i Norden medborgare bor råder olika förutsättningar, som till exempel skillnader mellan städer, landsbygd och glesbygd. Därför är det viktigt att satsa på jämlik vård för alla, oavsett var man bor. Genom att öka det nordiska samarbetet inom området öppnas nya möjligheter. Det kan exempelvis röra sig om att göra det enklare att få vård i andra nordiska länder men att hemlandets sjukvårdssystem står för kostnaden.

I dagsläget finns samarbeten mellan till exempel olika sjukhus i Norden. Dock finns det möjligheter att utveckla detta ännu mer.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern och regeringen att följa Nordiska rådets rekommendation och verkställa dess intentioner från svensk sida?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-28 Överlämnad: 2019-12-02 Anmäld: 2019-12-03 Sista svarsdatum: 2019-12-16 Svarsdatum: 2020-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)