Möjligheterna till effektiv arbetspendling samt riksväg 97

Interpellation 2012/13:113 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 12 november

Interpellation

2012/13:113 Möjligheterna till effektiv arbetspendling samt riksväg 97

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

I Norrbotten, liksom i andra delar av landet som präglas av långa avstånd, är bilen en nödvändighet för att få livet att gå ihop. Bilen är ett viktigt redskap i arbetspendlingen. I en tid av hög arbetslöshet är bilen en nödvändighet för att öka arbetskraftens rörlighet och underlätta för fler människor att komma i arbete. Ett flertal vägar i Norrbotten är dock i stort behov av upprustning för att klara arbetspendling och trafiksäkerhet.

När vi pratar om förbindelser mellan Norrlandsstäderna är det tåget som är alternativ till bil och buss. När Norrbotniabanan är färdigbyggd halveras restiderna mellan kuststäderna i norr. Det kommer att underlätta arbetspendling och affärsutbyte. Från alla orterna längs Norrbotniabanan kommer man också att nå något av universiteten i Luleå och Umeå inom 45 minuter. Norrlandskusten är det område som har störst regionförstoringspotential i hela landet, det vill säga det område i landet där störst effekter kan nås genom att knyta städer samman på ett bättre sätt.

Riksväg 97 mellan Luleå och Boden är ett exempel och har länge tillhört en av landets allra mest trafikfarliga sträckor. Samtidigt är vägen en av Norrbottens viktigaste leder i öst-västlig riktning och av stor betydelse för den regionala utvecklingen. Den är en viktig koppling mellan städerna i området Fyrkanten (Luleå, Boden, Älvsbyn, Piteå) och i genomsnitt trafikeras sträckan mellan Luleå och Boden av ca 8 000 fordon per dygn.

En stor mängd arbetspendlare trafikerar vägen dagligen, och vägen är också en mycket viktig utryckningsväg eftersom den är vägen till regionsjukhuset i Sunderbyn. Därför har det under lång tid varit angeläget att förbättra trafiksäkerheten. Det har under många år också funnits ett regionalt intresse av att föra städerna Luleå och Boden närmare varandra.

Omfattande vägarbeten för en säkrare trafiksituation har under de senaste tio åren genomförts på sträckorna Gammelstad–Sunderbyn samt Sävast–Boden med hjälp av kommunal förskottering.

Men för att denna viktiga länk mellan städerna i regionen ska få ökad trafiksäkerhet och framkomlighet i sin helhet behövs också den sista sträckan mellan Södra Sunderbyn och Sävast säkras.

Mina frågor till infrastrukturministern är:

Vad gör statsrådet för att förbättra kommunikationerna för arbetspendling i norra Sverige?

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att påskynda arbetet med att färdigställa riksväg 97 för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet mellan städerna Luleå och Boden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-12 Anmäld: 2012-11-13 Besvarad: 2012-11-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)