Mål och stöd för ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Interpellation 2013/14:362 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 14 mars

Interpellation

2013/14:362 Mål och stöd för ekologisk produktion och offentlig konsumtion

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Regeringen hade fram till 2010 som mål att 20 procent av jordbruksarealen skulle vara ekologiskt certifierad samt att 25 procent av maten i offentlig sektor skulle vara ekologisk. Vid 2010 års slut hade inget av de två målen uppnåtts. I dagsläget är det oklart vilka mål som regeringen egentligen har för ekologisk odling samt konsumtion av ekologiska livsmedel i offentlig sektor. Utan målsättningar som är fastslagna av regering och riksdag blir det svårt för andra aktörer i samhället, till exempel våra kommuner och landsting, att verka för en ökad andel ekologiska livsmedel.

Regeringens projekt Sverige – det nya matlandet hade kunnat vara en utmärkt möjlighet att satsa på ekologiska livsmedel, men i Matlandet finns ingen uttalad ambition för det ekologiska. Vårt grannland Danmark har däremot haft en långsiktig och målmedveten strävan att satsa på ekologiska livsmedel. I Danmark står den ekologiska sektorn för en dubbelt så stor andel som i Sverige: 8 procent av de konsumerade livsmedlen 2013 jämfört med 4 procent i Sverige. 50 procent av all ekologisk mat som konsumeras i Sverige är importerad, inte minst från Danmark. Det innebär en missad affärsmöjlighet för ekologiska lantbrukare och livsmedelsförädlare på närmare 5 miljarder kronor årligen. Dessutom tappar den ekologiska produktionen för närvarande andelar i Sverige. Enligt Ekologiskt forum har omställningsarealen till ekologisk produktion minskat under de senaste två åren (Samling ger eko! S. 15, Ekologiskt forum, juni 2013).

Sverige borde sätta upp tydliga och uppföljbara målsättningar för ekologisk produktion och konsumtion. I slutet av maj 2012 lade Jordbruksverket fram rapporten Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet. I den föreslog man att Sverige skulle anta målet om att 20 procent av jordbruksarealen skulle vara certifierad ekologisk till 2020. Vänsterpartiet tycker inte att det är tillräckligt.

Vi vill i stället ha följande mål för ekologiska livsmedel. År 2020 vill vi att minst 30 procent av vår jordbruksmark ska vara certifierat ekologisk (i dag ca 15 procent). År 2020 vill vi att minst 50 procent av de livsmedel som konsumeras i offentlig sektor ska vara ekologiska.

Det borde också finnas tydligare styrmedel för omställning till eko samt rådgivning vid offentlig upphandling för att kunna öka andelen ekologiska livsmedel. Vi vill understryka att Sverige inte kommer att nå 14 av våra 16 miljökvalitetsmål med nuvarande politik. Ekologiska livsmedel kan spela en helt avgörande roll för att nå flera av dessa: Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Ett rikt odlingslandskap, för att ta några exempel.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

1. Har Sverige i dag några målsättningar för ekologisk odling och för konsumtion av ekologiska livsmedel i offentlig sektor?

2. Om så är fallet, vilka är dessa mål?

3. Avser ministern att vidta nya åtgärder för att främja ekologisk odling och konsumtion i offentlig sektor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-14 Anmäld: 2014-03-18 Besvarad: 2014-03-25 Sista svarsdatum: 2014-03-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.