Legalisering av cannabis

Interpellation 2011/12:190 av Petzäll, William (-)

av Petzäll, William (-)

den 11 januari

Interpellation

2011/12:190 Legalisering av cannabis

av William Petzäll (-)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Mänskligheten har sedan flera tusen år tillbaka använt cannabis och det är något vi oavsett om vi vill eller inte måste förhålla oss till. Vi måste acceptera detta faktum och anpassa lagarna och vårt samhälle utefter hur verkligheten ser ut. Lagarna måste anpassas så att den sammanlagda skadeverkningen av lagarna och cannabisen blir så liten som möjligt, både för individen och för samhället i stort.

Det finns mycket myter och fördomar om cannabis och från statens sida satsar man miljonbelopp på ovetenskapliga indoktrineringskampanjer mot cannabis som innehåller direkta lögner och skrämselpropaganda.

Givetvis kräver en eventuell legalisering omfattande utredningar och starka restriktioner. Det handlar således inte om att släppa det helt fritt. Som exempel kan man kolla på hur andra länder som avkriminaliserat cannabis gjort.

Flera länder har redan avkriminaliserat cannabis och ett land som ofta tas upp i cannabisdebatten är Nederländerna. Den mer liberala politiken har inte lett till ökade skador och missbruket av cannabis har inte ökat. Samma trend rapporteras från de tolv delstater i USA där cannabis avkriminaliserats.

En kontrollerad och strikt legalisering skulle innebära stora skatteintäkter och avlasta ett redan överbelastat domstolsväsen samtidigt som det skulle avlasta polisen.

En Harvardekonom, citerad av Johan Anderberg, har beräknat att bara USA skulle tjäna nästan 20 miljarder dollar på ökade skatteintäkter och minskade juridiska kostnader om cannabis legaliseras. Det går givetvis inte att jämföra med Sverige men det ger ändå en fingervisning av lönsamheten.

Samhället skulle spara resurser på en legalisering som skulle kunna användas till att behandla missbruk av tyngre droger. Beroendevården är som bekant undermålig och extremt eftersatt.

En legalisering skulle även innebära ett stopp för den så kallade gatewayen. Som det är nu köper folk av langare som har cannabis i ena fickan och heroin i den andra, och eftersom heroin är mycket mer lönsamt att sälja försöker de hellre få en att köpa det, vilket kan få förödande konsekvenser. Samtidigt tar människor en stor risk genom att köpa cannabis av en okänd person.

En legalisering hade även inneburit minskad organiserad brottslighet och minskat insmugglingen avsevärt vilket skulle göra den illegala cannabishandeln betydligt mer olönsam.

Inte heller lagstiftningen överensstämmer med vad som är vetenskapligt belagt – vad WHO, Kanadas regering samt majoriteten av forskningsresultaten visar är att cannabis är mindre skadligt än alkohol och tobak och är inte fysiskt beroendeframkallande. De skador som finns av cannabis är sällsynta, lätta och kortvariga.

I Sverige är den allmänna kunskapen om medicinsk cannabis mycket bristfällig mycket på grund av att frågan varit tabubelagd med lögnaktig moralism vilket inneburit att forskning och vetenskap fått stå tillbaka.

Cannabis har använts i medicinska syften i tusentals år. Några av många områden cannabis kan användas för i medicinsikt syfte är bland annat aptitförlust, reducera tryck i ögat, mildra ms, reducera illamående vid aids och hiv. För närvarande är de medicinska organisationer som specialiserat sig på aidsforskning några av de starkaste förespråkarna, då de menar att cannabis kan rädda liv genom att aidspatienter som har en säker tillgång lyckas behålla sin vikt (hivrelaterad viktförlust) och dessutom hjälper dem att inte sluta äta sin medicin utöver att motverka depression.

Cannabis är även effektivt mot nervsjukdomar, till exempel den svårbehandlade nervsmärtan hos aidspatienter. I Kalifornien genomfördes mellan 1979 och 1984 ett forskningsprogram under ledning av dr Thomas Ungerleider för att undersöka effekterna av marijuana på cancer. Ungerleider konstaterade att marijuana är den bästa metoden att kontrollera illamående under behandling med kemoterapi. De mediciner som skrivs ut mot illamående på grund av kemoterapi kommer i tablettform, som patienterna ofta kastar upp igen efter att ha försökt svälja dem. Eftersom cannabis kan inhaleras som rök, förblir det i kroppen och verkar även om patienten kräks. Cannabisrökning har även visat sig vara två till tre gånger mer effektivt än vanlig medicinering för att minska vätsketrycket i ögon. Dessutom har rökningen av cannabis inga giftiga biverkningar på lever och njurar, ej heller uppstår risken med plötslig död som förekommer i samband med bruket av de lagliga preparaten som skrivs ut mot grön starr. Många ögonläkare i Kalifornien brukar diskret tipsa sina patienter med grön starr att skaffa sig marijuana som ett komplement (eller för att lindra) de giftiga medicinerna. Listan skulle kunna göras betydligt längre på alla de behandlingsformer cannabis kan användas för.

Det finns fler argument för varför en strikt legalisering skulle ha många fördelar både för den enskilda individen och för samhället i stort.

Om man jämför cannabis med alkohol framgår det med all önskvärd tydlighet att alkohol är en av de värsta drogerna i landet.

Inte under 5 000 år har ett enda dödsfall rapporterats på grund av cannabis. Däremot när det kommer till alkohol beräknas den svara för ca 30 procent av alla dödsolyckor. 20–30 procent av alla som dödas i trafiken har alkohol i blodet. Under 2008 var antalet dödsfall med alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak 2 132 personer. Av dessa var lite drygt 20 procent kvinnor enligt Socialstyrelsen.

På sjön är andelen ännu större – ca 45 procent av alla som drunknar och som har undersökts rättsmedicinskt har alkohol i blodet. 70 procent av misshandelsbrotten mot män begås av berusade personer; nästan hälften av brottsoffren är själva berusade vid misshandeln. För kvinnor är motsvarande siffror lägre – 36 respektive 19 procent. Alkoholen kräver fler dödsoffer än den förrädiska drogen heroin.

Att inte legalisera ett i förhållande till andra berusningsmedel, som är betydligt farligare, lätt medel är inget annat än hyckleri.

Avser statsrådet att ta initiativ till att starta en utredning om att legalisera cannabis?

Är det statsrådets ställningstagande att det finns goda skäl att börja forska på cannabisens lindring av olika sjukdomstillstånd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-01-11 Anmäld: 2012-01-16 Svar fördröjt anmält: 2012-01-19 Sista svarsdatum: 2012-02-01 Besvarad: 2012-02-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (1 anföranden)