Lantmäteriets effektivitet samt möjligheten för kommuner att bli lantmäterimyndighet

Interpellation 2021/22:263 av Ulrik Bergman (M)

av Ulrik Bergman (M)

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

För att bygga nya bostäder och lokaler för näringslivet krävs fastighetsombildningar där Lantmäteriets tjänster behövs. Det har under ett flertal år pekats på att de extremt långa handläggningstiderna lägger en hämsko för landets medborgare, kommuner och företag att få hjälp med Lantmäteriets tjänster. Handläggningstider runt ett år är inte ovanligt.

Nu finns det emellertid en teoretisk möjlighet för landets kommuner att ansöka till regeringen om att bli lantmäterimyndighet enligt lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet. Det finns i dagsläget 39 kommuner som är beviljade att vara lantmäterimyndighet av regeringen. På senare tid har dock många kommuner nekats att bli lantmäterimyndighet. Malung-Sälens kommun är en av dessa, där det råder byggboom i Sälen. Falu kommun, som är en större kommun än några av de redan befintliga kommunerna med lantmäteribemyndigande, ansökte om att bli lantmäterimyndighet men fick avslag av regeringen trots att kommunen har tjänstemän som hanterar en stor mängd bygglov och fastighetsrelaterade ärenden och som besitter juridisk kompetens.

Sverige behöver fler bostäder och behöver därutöver ställa om till ett hållbarare samhälle där nya företag etableras för att bygga anläggningar för produktion av hållbar energi, varor och tjänster. Det krävs att landet är snabbfotat för att inte tappa dessa investeringar utan i stället ligga i framkant i omställningsarbetet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Johan Danielsson följande:

 

  1. Ämnar statsrådet ta initiativ till att kommande regleringsbrev och uppföljning ställer större krav på kortare handläggningstider hos Lantmäteriet?
  2. Ämnar statsrådet följa upp och i exempelvis regleringsbrev ställa krav på att handläggningstiderna i hos Lantmäteriet kortas?
  3. Gör statsrådet bedömningen att regeringen framgent kommer att ha en mer pragmatisk syn på hur fler kommuner som är kompetenta beviljas att bli lantmäterimyndighet för att därigenom avlasta Lantmäteriets ohållbart långa handläggningstider?
  4. Ämnar statsrådet och regeringen se över sina bedömningskriterier för de kommuner som har kompetens att beviljas att bli lantmäterimyndighet, för att därigenom avlasta Lantmäteriet och därmed korta handläggningstiderna?
  5. Vilka möjligheter kan statsrådet se gällande att ändra lagstiftningen så att en kommun som fått beslut om att bli lantmäterimyndighet i en region även ges möjlighet att bistå andra kommuner i regionen med handläggning av lantmäteriförrättningar för att uppnå kortare handläggningstider?
  6. Ämnar statsrådet vidta några åtgärder som gör det möjligt för kommuner som blivit godkända som lantmäterimyndighet att även bistå andra kommuner i samma region?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-01-12 Överlämnad: 2022-01-12 Anmäld: 2022-01-13 Sista svarsdatum: 2022-01-27 Svarsdatum: 2022-02-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)