Kunskapskravet vad gäller allemansrätten

Interpellation 2019/20:332 av Cassandra Sundin (SD)

av Cassandra Sundin (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I Skolverkets senaste ändringsförslag till kurs- och ämnesplaner har man valt att ta bort de kunskapskrav som gäller allemansrätt och orientering. Dessa ämnen finns visserligen kvar under innehåll, men då de inte längre finns med under kunskapskrav riskerar de att prioriteras ned eller bort till förmån för delarna som utgör kunskapskrav. Detta är högst anmärkningsvärt och mycket problematiskt.

Allemansrätten är viktig för den enskilda individen men också för turismen, många föreningar och organisationer, samt för förståelsen för vår natur. Inte minst är den oerhört viktig för friluftslivets förutsättningar, folkhälsa och för såväl natur- som kulturarv. Förståelse för allemansrätten ökar också kunskapen och förståelsen för vad man får och inte får göra i förhållande till äganderätten.

Det är viktigt att kunskap om allemansrätten prioriteras som den nyckel till naturförståelse den utgör. Kunskaperna om allemansrätten behöver öka, inte minska.

Med anledning av ovanstående är min fråga till utbildningsminister Anna Ekström:

 

Avser ministern och regeringen att verka för att kunskapskravet vad gäller allemansrätten ska bibehållas eller kommer förslaget om ett borttagande att accepteras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-12 Överlämnad: 2020-02-13 Anmäld: 2020-02-14 Svarsdatum: 2020-02-21 Sista svarsdatum: 2020-03-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)