Kritik mot Sverige från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna

Interpellation 2001/02:416 av Holma, Siv (v)

av Holma, Siv (v)

den 25 april

Interpellation 2001/02:416

av Siv Holma (v) till statsminister Göran Persson om kritik mot Sverige från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna

I rapporten från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter vilken avlämnades i början av april år 2002 framkommer stark kritik mot Sverige. Av rapporten framgår att Sverige bryter mot inte mindre än 13 artiklar i FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna.

En del av kritiken gäller rättigheterna för minoritetsbefolkningar. Kommittén säger i rapporten att man är mycket oroad över Sameparlamentets begränsade inflytande i beslutsprocesser vad gäller landfrågor av traditionell karaktär och även ekonomiska frågor. Det gäller då t.ex. exploatering av land för vattenkraft, gruvbrytning och skogsindustri. Det gäller också privatisering av mark som traditionellt tillhört samebefolkningen.

Att Sameparlamentet ställs utanför beslutsprocessen är inte bara oroande utan således också ett brott mot de rättigheter som föreskrivs i konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna som Sverige undertecknat och därmed måste uppfylla.

Det finns dessutom en ytterligare dimension på dessa frågor. Det är den befolkning som bor i det som traditionellt anses tillhöra samebefolkningen men som inte själva är samer. Bland ortsbefolkningen finns det ytterligare en erkänd nationell minoritet nämligen tornedalingar. De som har bott inom området i flera generationer har dessutom ofta rötter i de båda nämnda minoriteterna.

Jag vill fråga statsministern:

1.Avser statsministern att ta något initiativ för att stärka Sameparlamentets inflytande i olika beslutsprocesser?

2.Avser statsministern att ta något initiativ i övrigt för att förbättra den samiska befolkningens och befolkningen i Tornedalens inflytande över frågor som rör naturresurser och ekonomiska frågor i deras närmiljö?

3.Avser statsministern att presentera någon strategi för att stärka den samiska befolkningens och befolkningen i Tornedalens position i det svenska samhället?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-25 Anmäld: 2002-05-14 Besvarad: 2002-05-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (6 anföranden)