Könstillhörighetsutredningen

Interpellation 2008/09:181 av Olsson, LiseLotte (v)

av Olsson, LiseLotte (v)

den 3 december

Interpellation

2008/09:181 Könstillhörighetsutredningen

av LiseLotte Olsson (v)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Utredningen om lagen om fastställande av könstillhörighet (SOU 2007:16) presenterades i mars 2007 och har nu varit ute på remiss. I sitt svar på min skriftliga fråga om Könstillhörighetsutredningen (2008/09:265) skriver socialministern att han i dagsläget inte kan uppge någon tidsplan för det fortsatta arbetet.

Detta visar att jag haft rätt i mina farhågor om att Regeringskansliets beredning av utredningen helt har avstannat. Detta är både sorgligt och anmärkningsvärt eftersom många människor tvingas till onödigt lidande på grund av den nuvarande lagens brister. Fobin mot transpersoner är utbredd i samhället.

När det gäller transsexuella visar forskning att det i denna grupp i stor utsträckning förekommer psykisk ohälsa i form av självmordstankar och negativa känsloupplevelser (FHI 2008:12). Efter att individen fått möjlighet till könsbyte minskar dock problemen. Detta visar att en modern lagstiftning som är anpassad till transsexuellas behov är nödvändig.

Det är viktigt att regeringen tar transfobin på allvar. Ett steg på vägen är att modernisera lagen om fastställande av könstillhörighet som i princip har varit oförändrad sedan 1972. För att få rätt till den kirurgiska delen av behandlingen krävs i dag att en ny juridisk könstillhörighet först fastslås.

För att få denna nya könstillhörighet har Socialstyrelsens rättsliga råd som praxis att kräva ett läkarutlåtande av en psykiater som utrett patienten under en längre tid, i allmänhet omkring två år. För de transsexuella patienter som behöver kirurgisk behandling krävs alltså först minst två års utredning inom psykiatrin.

Lagen innehåller också en rad diskriminerande krav som att sökanden ska vara ogift och steriliserad för att ett könsbyte ska kunna ske. Vidare måste sökanden vara 18 år för att få tillgång till könskorrigerande operation.

Sammantaget skulle en modernisering av lagen underlätta mycket för de berörda personerna. Därför är jag förvånad över socialministerns svar på min tidigare fråga (2008/09:265).

Med hänvisning till vad som anförts vill jag ställa följande fråga till ministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att situationen för transsexuella ska förbättras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-12-03 Anmäld: 2008-12-03 Svar fördröjt anmält: 2008-12-08 Besvarad: 2009-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)