Jakt på varg

Interpellation 2008/09:152 av Johansson, Ann-Kristine (s)

av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 24 november

Interpellation

2008/09:152 Jakt på varg

av Ann-Kristine Johansson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Den senaste tiden har fler och fler signaler kommit om att den svenska vargstammen har passerat det av riksdagen uppsatta delmålet om 20 föryngringar. Siffran 250 vargar nämns. Tyvärr leder inte ökningen till någon nämnvärd spridning över landet det blir i stället en förtätning i de områden som redan har mycket varg. Därmed behöver åtgärder vidtas redan nu så att inte vargstammen växer sig för stor för snabbt. Detta är viktigt för att få acceptans hos landsbygdsbefolkningen och för att motverka den illegala jakten.

Det är i stort sett fyra län, bland annat Värmland, som har den största ansamlingen av varg. I dessa län har också debatten pågått länge om fördelar och nackdelar med att påbörja jakt på varg.

Vargstammens utveckling i Värmland är över förväntan. Önskan är att jakt på varg påbörjas snarast möjligt, i nära samarbete med viltforskningen för att på ett kontrollerat sätt pröva olika jaktformer. Värmland skulle kunna bli ett försöksområde för jakt på varg redan i vinter - en verksamhet som bör pågå i minst fem år och sedan utvärderas.

Inom en snar framtid bör Rovdjursutredningens förslag omsättas i praktiken för att hantera nuläget och kunna värna vargstammens positiva utveckling. Dessutom behövs ett snabbt besked om det framtida målet för vargstammens storlek.

Kommer jordbruksministern att se över möjligheten att låta bland annat Värmland bli ett försöksområde för tillåten jakt på varg?

När kommer ministern att presentera en rovdjursproposition?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-11-24 Anmäld: 2008-11-25 Svar fördröjt anmält: 2008-12-01 Sista svarsdatum: 2008-12-08 Besvarad: 2008-12-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.