individuellt kompetenssparande

Interpellation 2002/03:376 av Attefall, Stefan (kd)

av Attefall, Stefan (kd)

den 12 maj

Interpellation 2002/03:376

av Stefan Attefall (kd) till statsrådet Hans Karlsson om individuellt kompetenssparande

Våren 2002 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition om stimulans för individuellt kompetenssparande (2001/02:175). Systemet avsågs träda i kraft den 1 juli 2003.

Propositionen föregicks av en utredning som blev klar redan under år 2000. Efter att frågan dragits i långbänk kom så en proposition, dock mycket urvattnad och oprecis. Regeringen uttalade i propositionen att man under hösten 2002 avsåg att återkomma med ett konkret förslag med nödvändiga förändringar av lagstiftningen. Under hösten kom dock ingen proposition till riksdagen.

I februari månad ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet om regeringen avsåg att vidta några åtgärder för att ett system för individuellt kompetenssparande skulle kunna införas den 1 juli 2003. Statsrådet svarade då att regeringen fortfarande, ett år efter att riksdagen beslutat om införande av ett system för individuellt kompetenssparande, utredde ett antal frågetecken. Statsrådet hänvisade också till att Statskontorets bedömning var att ikraftträdandet måste skjutas upp ett år, till åtminstone den 1 juli 2004.

Nu är vi inne i maj månad och ännu har vi inte sett någon proposition om individuellt kompetenssparande. Det är mycket märkligt eftersom det riksdagsbeslut som togs avsåg ett införande den 1 juli 2003, alltså om mindre än två månader.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Hans Karlsson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att ett system för individuellt kompetenssparande snarast möjligt ska kunna införas, i enlighet med riksdagens beslut?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-12 Anmäld: 2003-05-12 Besvarad: 2003-05-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)