Hinder för vindkraftsutbyggnad

Interpellation 2007/08:300 av Eriksson, Alf (s)

av Eriksson, Alf (s)

den 21 december

Interpellation

2007/08:300 Hinder för vindkraftsutbyggnad

av Alf Eriksson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Viljan att bygga ut vindkraften i landet är mycket stor. Dock är det så att planer, tillståndsgivning och överklaganden tar alltför lång tid. Den nya generationen vindkraftverk är stora och uppnår en höjd som når långt över träden. Det innebär att det finns utmärkta vindkraftslägen även i skogsbygder och på platser som tidigare inte var attraktiva att bygga på. Detta aktualiserar också tidigare oklarheter vad gäller tillståndsgivningen för uppförandet av vindkraftverk i icke detaljplanerade områden. I svaret på en skriftlig fråga till miljöministern framstår det tydligt att det inte heller för regeringen är tydligt vad som gäller vid tillståndsförfarandet. Det är alltså fortfarande högst oklart hur detaljplaneinstrumentet ska användas för nya vindkraftverk i skogsbygd.

Är det miljöministerns ställningstagande att detaljplaner är nödvändiga i samband med uppförandet av vindkraftverk i skogsbygd?

Vad avser miljöministern att nu vidta för åtgärder för att underlätta tillståndsgivningen för nya vindkraftverk och därmed skynda på vindkraftsutbyggnaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-12-21 Anmäld: 2007-12-21 Svar fördröjt anmält: 2008-01-15 Besvarad: 2008-01-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)