Handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

Interpellation 2017/18:119 av Beatrice Ask (M)

av Beatrice Ask (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I slutet av oktober presenterade SKL tillsammans med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet en rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism.

Rapporten är ingen munter läsning. Av 127 granskade handlingsplaner är det endast 23 av dessa som har baserats på någon form av lokal lägesbild av den aktuella situationen i kommunen. Något som kan leda till att de åtgärder och insatser som beskrivs i en kommuns handlingsplan inte är baserade på de problem som de facto finns i kommunen.

Dessutom kan flera av de kommunala handlingsplanerna stå i strid med yttrandefriheten och förbudet mot åsiktsregistrering. Enligt Christer Mattsson, biträdande föreståndare för Segerstedtinstitutet, är det hela 15 procent av de granskade handlingsplanerna som innehåller skrivningar som kan stå i strid med grundlagen. Han beskriver i en intervju i Sveriges Radio det som ”en kommunal underrättelseverksamhet”.

I rapporten skriver SKL följande: ”Att ge exempelvis skolan ett uppdrag att kartlägga sina elevers åsikter med syfte att försöka predicera vem som blir terrorist innan den eleven ens tänkt tanken själv, på godtyckliga och ovetenskapliga grunder, riskerar att rasera det grundläggande förtroende som behöver råda mellan lärare–elev, försvåra möjligheten till demokratiserande samtal samt kränka den unges grundlagsskyddade rättigheter.”

Att kommuners handlingsplaner håller hög kvalitet och är förenliga med gällande lagstiftning är centralt. Åsiktsregistrering får inte förekomma i Sverige och ännu mindre ska våra kommuner på något sätt uppmuntra till detta. Gränsdragningsproblem finns dock och rapporten antyder att kommunerna behöver vägledning och stöd i sitt arbete.

Med bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Avser ministern att vidta några åtgärder utifrån den kritik som SKL riktar mot de kommunala handlingsprogrammen mot våldsbejakande extremism där åsiktsregistrering kan ha förekommit?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att åsiktsregistrering i framtiden inte sker i samband med kommuners arbete mot våldsbejakande extremism?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-08 Överlämnad: 2017-11-09 Anmäld: 2017-11-10 Sista svarsdatum: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)