Försäkringskassans trovärdighet

Interpellation 2007/08:315 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 16 januari

Interpellation

2007/08:315 Försäkringskassans trovärdighet

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Försäkringskassan har under de senaste åren utsatts för hård kritik när det gäller bedömningen av försäkrade. Det hör samman med bland annat en allt hårdare bedömning när det gäller den enskildes arbetsförmåga. Exempel på där försäkringsläkare överprövat en annan läkares intyg och kommit fram till en annan och för den försäkrade hårdare bedömning redovisas frekvent och återkommande.

Av den enskilde försäkrade uppfattas systemet där en läkares intyg överprövas och i praktiken underkänns av en annan läkare som synnerligen märkligt. Självfallet leder det till farhågor om att det inte är rent medicinska avvägningar som styr utan andra faktorer, i detta fall Försäkringskassans ambitioner att nedbringa sjuktalen.

När attityden och prövningarna från Försäkringskassans sida blir hårdare är det naturligt att även försäkringsläkarna kommer i blickfånget, detta särskilt som många av de överprövningar och bedömningar som sker redovisas utan kontakt mellan försäkringsläkaren och den sjukskrivande eller behandlande läkaren. Många gånger förekommer inte kontakt med den försäkrade. Att den försäkrade i det läget reagerar med missnöje är inte konstigt.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta, med anledning av det som nu anförts om försäkringsläkarnas överprövningar och arbetssätt, så att systemet blir begripligt och accepterat hos de försäkrade och allmänhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-16 Anmäld: 2008-01-17 Besvarad: 2008-01-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (22 anföranden)