Förhandlingarna om handels- och investeringsavtal mellan EU och USA

Interpellation 2013/14:69 av Linde, Hans (V)

av Linde, Hans (V)

den 24 oktober

Interpellation

2013/14:69 Förhandlingarna om handels- och investeringsavtal mellan EU och USA

av Hans Linde (V)

till statsrådet Ewa Björling (M)

EU och USA förhandlar om ett handels- och investeringsavtal, kallat det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar, TTIP. Regeringens förhoppning är att ett avtal ska öka tillväxten i Europa och USA. Förhandlingarna är fortfarande i ett inledande skede. Men den information som hitintills kommit ut från förhandlingarna har skapat oro för att avtalet kan komma att hota konsumentskyddet och ändra styrkeförhållandet mellan företag och stater till företagens fördel.

Greenpeace menar att TTIP kan komma att underminera konsumentskyddet i EU. Organisationen varnar för att ett försämrat konsumentskydd kan tvinga europeiska konsumenter att acceptera mat med rester av bekämpningsmedel, genmodifierad mat och mat från djur som behandlats med hormoner.

Corporate Europe Observatory och Transnational Institute menar att den mekanism i avtalet som ska användas för att hantera tvister mellan stater och investerare kan komma att innebära att amerikanska företag som investerar i EU drar europeiska regeringar inför rätta om de anser att nationella lagstiftningar som rör miljö, konsument- eller hälsofrågor etcetera hindrar dem.

De farhågor organisationerna ger uttryck för visar vilken stor inverkan förhandlingarna om TTIP kan ha på vardagen för medborgarna i Sverige. Det är därför viktigt att medborgarna genom sina valda företrädare får insyn i och möjlighet att påverka förhandlingarna.

Jag vill därför fråga handelsministern följande:

1. Avser statsrådet att verka för att hålla frågan om genmodifierade livsmedel utanför förhandlingarna?

2. Avser statsrådet att ta några initiativ för att förhindra att den mekanism i avtalet som ska användas för att hantera tvister mellan stater och investerare inte ändrar styrkeförhållandet mellan stater och företag till de senares fördel?

3. Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att se till att Sveriges riksdag inkluderas i förhandlingarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-24 Anmäld: 2013-10-25 Besvarad: 2013-11-12 Sista svarsdatum: 2013-11-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.