Förbättrade villkor för klienter som omfattas av lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Interpellation 2011/12:281 av Petzäll, William (-)

av Petzäll, William (-)

den 8 mars

Interpellation

2011/12:281 Förbättrade villkor för klienter som omfattas av lagen om vård av missbrukare i vissa fall

av William Petzäll (-)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Staten ansvarar för Sisinstitutionerna som driver LVM-hemmen. Personer som tvångsomhändertas blir det mot bakgrund av att någon eller några, ibland på helt lösa grunder, anser att personen i fråga utgör ett allvarligt hot mot sig själv.

De som placeras på LVM-hem är således ofta de som kommit långt i sitt missbruk med många allvarliga konsekvenser som följd. Trots detta, vilket också Missbruksutredningen riktar skarp kritik mot, är själva vårdinnehållet så gott som obefintligt.

Staten pekar ut de som blir omhändertagna enligt LVM som de mest utsatta och de som är i mest akut behov av hjälp men paradoxalt nog får de ingen eller väldigt bristfällig hjälp. Det borde väcka viss skam.

I stället för professionell evidensbaserad vård konserveras ungdomar med ett tungt beroende framför tv-apparater och bristen på aktiviteter är under all kritik, vilket även JO konstaterade vid ett besök på Lundens LVM-hem.

Kriminella som sitter på vissa anstalter har betydligt mer friheter än vad en person som sitter institutionaliserad på ett LVM-hem har. Vad en beroendeperson behöver är inte taggtråd utan vetenskaplig hjälp.

Det hör också till verkligheten att personer som tvångsomhändertas enligt LVM behandlas som kriminella. Ofta blir personerna transporterade i kriminalvårdsbussar, i värsta fall iförda handbojor, och inför prövning av LVM i rätten är det inte ovanligt att personen tvingas spendera flera nätter i häktet. Detta är hur svårt sjuka patienter behandlas vilket måste betraktas i ett välfärdsland som Sverige som direkt skamligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Maria Larsson följande:

-      Kommer statsrådet att verka för en ordning som säkerställer att personer som blir omhändertagna enligt LVM behandlas på ett mer respektfullt sätt och inte som kriminella?

-      Kommer statsrådet att ta till sig den kritik Missbruksutredningen pekar på beträffande det bristande vårdinnehållet så att personer som placeras på LVM-hem kan få tillgång till vetenskaplig, professionell hjälp samt samtalsstöd av utbildad personal inom området?

-      Kommer statsrådet att verka för att LVM-hemmen generellt sett blir friare och ökar patienternas friheter samt satsar på att utöka utbudet av aktiviteter?

-      Kommer statsrådet att verka för en ordning som säkerställer att tiden på LVM-hemmen effektiviseras så att patienterna inte behöver sitta flera månader i väntan på att slussas vidare?

-      Är statsrådet beredd att ta initiativ till att utvidga LVM så att lungcancerpatienter som vägrar att sluta röka eller andra grupper som på olika sätt utsätter sitt liv för fara tvångsomhändertas, eller ska lagen enbart gälla narkomaner?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-08 Anmäld: 2012-03-12 Besvarad: 2012-03-23 Sista svarsdatum: 2012-03-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)