Föräldrastöd

Interpellation 2005/06:443 av Aronson, Marita (fp)

av Aronson, Marita (fp)

den 19 maj

Interpellation 2005/06:443 av Marita Aronson (fp) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Föräldrastöd

Den senaste tidens rapporter om barn som far illa gör att frågan om förebyggande arbete kring föräldrars och barns situation känns viktigare än någonsin för att inte fler barn ska bli utsatta för misshandel och övergrepp i vårt land. Många föräldrar behöver i dag stöd i sin föräldraroll.

Redan 1997 presenterade Torgny Danielsson en SOU-utredning, Stöd i föräldraskapet, som lyfte fram behovet av föräldrastöd. Detta har sedan följts upp av Folkhälsoinstitutet i en rapport 2005 av Sven Bremberg, där det visas på metoder vad gäller föräldrastöd som varit mycket effektiva. Rapporten förordar att sådana metoder blir kända och används för att undvika att barn far illa både psykiskt och fysiskt. Båda utredningarna kommer fram till samma sak @ vi har inte råd att låta bli att stödja familjerna.

Föräldrarna behöver hjälp i sin roll utan att de registreras och behöver känna oro för omhändertagande. De behöver hjälp och stöd av kompetent personal, med stor kunskap om barn- och vuxenrelationer. Sådan verksamhet borde kunna bedrivas kostnadsfritt. Syftet är att med hjälp av de andra aktörer som finns runt ett barn skapa nätverk av goda krafter som engagerar sig och ger stöd. Sådant familjestöd skulle kunna förebygga barns behov av trygghet och föräldrars behov av hjälp och stöd i sin föräldraroll.

Min fråga till statsrådet är om han har för avsikt att föreslå liknande åtgärder enligt utredningarnas intentioner.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-19 Anmäld: 2006-05-24 Besvarad: 2006-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)