Föräldrapåverkan på skolans personal

Interpellation 2020/21:173 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Nyligen uppmärksammades återigen problemet med föräldrar som genom olika typer av påtryckningar försöker påverka skolans rektorer och lärare i den riktning som de önskar. Det kan gälla allt från ledighetsrutiner och beslut om betyg till andra situationer som ligger inom ramen för skolans pedagogiska uppdrag. Detta är inte ett nytt fenomen, men tyvärr är det en oroande utveckling som vi kan se genom antalet anmälningar till såväl Arbetsmiljöverket som Skolinspektionen.

Föräldrar som inte accepterar skolans hantering av ett visst ärende eller myndighetsutövning är beredda att ta till olika metoder för att påverka skolan. Det kan handla om hotfulla sms och telefonsamtal eller hot om att de kommer att anmäla till exempelvis Skolinspektionen. Det finns även helt oacceptabla exempel där samtliga gränser passerats och man tar till hot och våld. Nyligen avgjordes ett ärende i högre instans där en pappa blev dömd för att ha tagit stryptag på en lärare på grund av hur läraren agerat i samband med en betygsättning. Vi ser också att det blir allt vanligare att huvudmän inför olika typer av förväntansdokument mellan skolan och hemmet eller vårdnadshavaren.

Liberalerna vidhåller att skolans rektorer och i synnerhet lärarna måste känna maximalt stöd i sitt uppdrag. Det ska vara glasklart att det är läraren som bestämmer i klassrummet – oavsett om det gäller läxor, betygsättning eller någon annan åtgärd som läraren behöver vidta för att exempelvis upprätthålla ordningen i skolan. Det är uppenbart att detta som borde vara självklart inte är det, vilket skapar utmaningar på daglig basis för skolans personal. Detta påverkar på sikt inte bara deras uppdrag och arbetsmiljö utan hela läraryrkets status.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Kommer ministern och regeringen att agera genom lag för att slå fast att det är läraren som bestämmer i klassrummet? 
  2. Avser ministern och regeringen att ta initiativ för att i skollagen förtydliga att det är lärarna som beslutar om det som rör det pedagogiska arbetet, exempelvis undervisningen? 
  3. Vilka andra åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att återupprätta läraryrkets status i samhället?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-11-23 Överlämnad: 2020-11-23 Anmäld: 2020-11-24 Sista svarsdatum: 2020-12-07 Svarsdatum: 2020-12-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)