Ett år med nya plan- och bygglagen

Interpellation 2011/12:357 av Köhler, Katarina (S)

av Köhler, Katarina (S)

den 9 maj

Interpellation

2011/12:357 Ett år med nya plan- och bygglagen

av Katarina Köhler (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Det är nu ganska precis ett år sedan den nya plan- och bygglagen började gälla. Regeringens syfte var att förenkla lagstiftningen och underlätta för medborgare, företag och myndigheter i handläggningen av ärenden rörande plan- och byggfrågor.

Efter ett år med den nya lagstiftningen finns redan stark kritik på flera områden i lagen.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att säkerställa att dessa syften uppnås?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-05-09 Anmäld: 2012-05-09 Besvarad: 2012-05-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)