En översyn av lagen om skiljeförfarande

Interpellation 2017/18:74 av Beatrice Ask (M)

av Beatrice Ask (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Genom Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) har Sverige ett av världens ledande tvistlösningsorgan. Majoriteten av alla mål i SCC är internationella, vilket visar på den starka ställning som Sverige och Stockholm har när det kommer till tvistlösning. Mycket har dock hänt sedan lagen om skiljedomsförfarande trädde i kraft år 1999.

För att modernisera lagen om skiljedomsförfarande och säkerställa att Sverige även i framtiden ska vara världsledande på detta område tillsattes Skiljeförfarandeutredningen som sedermera lämnade sitt betänkande Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37).

I utredningen förslås bland annat utökade möjlighet för parterna att få fortsätta att använda skiljeförfarandets språk i klanderprocessen i domstol, vilket är viktigt då närmare hälften av alla skiljedomsförfaranden förra året avgjordes på engelska.

Utredningen föreslår vidare förtydliganden av valet av tillämplig materiell rätt och att klander- och ändringsmålen ska koncentreras till Svea hovrätt.

I april år 2015 tog justitieministern emot betänkandet och meddelande att utredningen skulle skickas ut på remiss.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Vilka åtgärder har ministern vidtagit med anledning av betänkandet?
  2. Hur tänker ministern och regeringen säkerställa att Sverige även i framtiden är världsledande på tvistlösning?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-26 Överlämnad: 2017-10-27 Anmäld: 2017-11-07 Svarsdatum: 2017-11-17 Sista svarsdatum: 2017-11-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)