Elmarknadshubbens framtid

Interpellation 2021/22:63 av Camilla Brodin (KD)

av Camilla Brodin (KD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Elmarknadshubben har diskuterats under många år nu. Hubben har fått stor kritik – inte minst av risk- och säkerhetsskäl. Den har också kritiserats för att inte längre vara relevant med tanke på att den elhandlarcentriska modellen inte längre planeras att införas. Den stora risken med hubben är att den kommer att samla Sveriges elkunders alla mätvärden på ett och samma ställe; den kommer inte heller att lösa den framtida elmarknadens behov.

I fjolårets budget och i regeringens regleringsbrev till Svenska kraftnät gavs myndigheten i uppdrag att göra en riskanalys kring ett eventuellt införande av hubben. Ett bra initiativ, men tyvärr blev dock slutprodukten ett tunt pm där huvudfrågan inte berörs. Frågan om huruvida Sveriges elsystem går att kartlägga via kunderna och deras förbrukning analyseras inte. Sårbarheten väljer man således att utelämna. Det är anmärkningsvärt att ansvarig myndighet tar så lätt på det uppdrag som givits dem och på en risk som påkallats av tunga remissinstanser.

Efter sommarens cyberattacker mot Coop har jag svårt att förstå hur ministern resonerar kring hubben. Vi oppositionspartier har tydligt markerat att hubben är fel väg framåt och att fokus i stället bör läggas på att säkerställa en trygg elförsörjning.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Är ett införande av hubben fortfarande aktuellt även om tankarna om den elhandlarcentriska modellen skrotats?
  2. Hur bedömer statsrådet hubbens värde relaterat till risk och säkerhet, och avser statsrådet att ta några initiativ med anledning av detta?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-18 Överlämnad: 2021-10-19 Anmäld: 2021-10-20 Svarsdatum: 2021-11-09 Sista svarsdatum: 2021-11-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)