Elevföreträdares synliggörande i skollagen

Interpellation 2016/17:540 av Daniel Riazat (V)

av Daniel Riazat (V)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Under 2015 gick enligt Sveriges Elevkårer 55 procent av gymnasieeleverna på en skola med en elevkår. 27 procent av eleverna var medlemmar i en elevkår, och på de skolor där elevkårer finns är ungefär hälften medlemmar i dem. Dessutom visar en rapport från Sveriges Elevkårer att 75 procent av rektorerna har mycket högt eller högt förtroende för elevkåren där sådan finns.

Trots detta finns inte elevkårer omnämnda i skollagen, samtidigt som andra organisationsformer för elevers sammanslutningar finns omnämnda. Detta ger en felaktig bild bland rektorer på landets gymnasieskolor – att elevkårer inte är en lika vanlig eller legitim organisationsform som exempelvis elevråd.

Men anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att möjligheten att organisera sig i elevkårer ska tydliggöras i skollagen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-05-22 Överlämnad: 2017-05-23 Anmäld: 2017-05-29 Sista svarsdatum: 2017-06-13 Svarsdatum: 2017-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)