Effektiva och ändamålsenliga regler

Interpellation 2009/10:249 av Engström, Marie (v)

av Engström, Marie (v)

den 15 februari

Interpellation

2009/10:249 Effektiva och ändamålsenliga regler

av Marie Engström (v)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Regeringen har satt upp mål om att minska företagens regelbörda kraftigt under innevarande mandatperiod. Målsättningen måste vara att få ett regelverk som är både effektivt och ändamålsenligt samtidigt som reglerna måste vara ett stöd för företagen och företagaren och inte betraktas som ett hinder. Tyvärr är upplevelsen många gånger den motsatta. Det kan bland annat ha sin förklaring i att trots att förenklingar genomförs införs nya regler som upplevs som både komplicerade och kostsamma. Det kan också vara intressant att notera att det finns olika acceptans för olika regler. Där företagen upplever nytta med systemet är irritationen inte lika påtaglig.

Det finns ett starkt missnöje över att den enskilde företagaren fortfarande får använda alltför mycket tid, som bättre hade behövts för att utveckla företaget, till annat.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga näringsministern:

Vilka åtgärder är näringsministern beredd att vidta för att uppnå målet att minska regelbördan med 25 procent?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-02-15 Anmäld: 2010-02-16 Svar fördröjt anmält: 2010-03-02 Sista svarsdatum: 2010-03-08 Besvarad: 2010-04-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)