Djurskyddskontrollen

Interpellation 2009/10:200 av Eriksson, Alf (s)

av Eriksson, Alf (s)

den 27 januari

Interpellation

2009/10:200 Djurskyddskontrollen

av Alf Eriksson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

God djurhälsa och djurmiljö har präglat synen på svensk djurhållning långt utanför landets gränser. Sverige har lyfts fram som ett föredöme med sin skapa djurskyddslagstiftning, inte minst inom EU, och svenska livsmedel har fått ett mervärde på marknaden.

Den bilden håller nu på att krackelera. Larm om bristfälligheter i djurskyddet duggar tätt, kontrollen har på många håll i landet halverats efter regeringens omflyttning av ansvaret för tillsynen från kommunerna till länsstyrelserna. I Halland har antalet inspektörer halverats i och med omläggningen, därför att inte tillräckligt med medel har anvisats. Nu ska sex inspektörer klara av kontrollen av alla djur i det djurtäta Halland. Risken är att djurens hälsa försämras, en konkurrenssnedvridning och tilltron till livsmedelproduktionen urgröps.

Vad avser jordbruksministern att göra för att återupprätta förtroendet för svensk djurhållning?

Avser jordbruksministern att verka för att skjuta till mer medel så att djurskyddet åtminstone kan återgå till samma nivå som före omorganisationen?

Ämnar ministern verka för en omläggning av fördelningen av medel till länen, så att de beräknas på antalet djur och inte på människor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-27 Anmäld: 2010-01-27 Besvarad: 2010-02-04 Sista svarsdatum: 2010-02-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)