Djurpornografi

Interpellation 2008/09:118 av Leander, Helena (mp)

av Leander, Helena (mp)

den 13 november

Interpellation

2008/09:118 Djurpornografi

av Helena Leander (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

I dagarna rapporterar medierna om ett hemligt svenskt nätverk som organiserar sexuella övergrepp mot djur. Personer som inte själva har några djur att utnyttja samlas till träffar där man gemensamt utsätter djur för övergrepp. Inom nätverket produceras och säljs också filmer där människor utnyttjar djur sexuellt. Medlemmar i nätverket framhåller att deras verksamhet är laglig. Sverige har nämligen inget rakt förbud mot sexuella övergrepp mot djur, utan det måste gå att bevisa att djuret tagit skada av övergreppen för att kunna döma för djurplågeri.

Jordbruksministern har tydligt förklarat att han inte ser någon brist med nuvarande ordning – något som jag beklagar – så jag tänker inte fråga om detta på nytt. Däremot skulle jag vilja ta upp frågan om djurporr.

Den enda begränsning av djurpornografi som finns är att den som i rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot djur med uppsåt att bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring kan dömas för olaga våldsskildring. Detta är en mycket svagare reglering än för barnporr, där såväl produktion och spridning som innehav är kriminaliserat, och där det inte finns någon begränsning vare sig till rörliga bilder eller till närgånget eller utdraget grovt våld. Ändå finns det stora likheter mellan barnporr och djurporr på så sätt att det handlar om människor som utnyttjar sin maktposition gentemot någon som inte gett sitt samtycke.

Svagheter i lagstiftningen kring djurporr innebär inte bara att djur utnyttjas i porrproduktion utan också att människor inspireras av denna porr och utsätter andra djur för övergrepp. Det vore därför mycket angeläget att begränsa djurporren genom en lagstiftning liknande den för barnporr.

Jag vill därför fråga jordbruksministern om han avser att vidta några åtgärder mot djurporr.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-13 Anmäld: 2008-11-13 Besvarad: 2008-11-25 Sista svarsdatum: 2008-11-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.