Direktverkande el

Interpellation 2011/12:254 av Omanovic, Jasenko (S)

av Omanovic, Jasenko (S)

den 20 februari

Interpellation

2011/12:254 Direktverkande el

av Jasenko Omanovic (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Nu i februari år 2012 hände det igen. Varje vinter blir vi lika överraskade av kylan och höga elpriser som följd av denna kyla. År 2009 användes 34,2 terawattimmar för uppvärmning och varmvatten i småhus, enligt Energimyndigheten. 14,4 terawattimmar användes för uppvärmning och varmvatten genom direktverkande el. Dessa terawattimmar används i största omfattning just då när Sverige har störst behov av elen. Därför måste elproducenter sätta i gång reservkraftverk, ofta oljedrivna, för att klara efterfrågan. Detta kan framstå bara som ett stort resursslöseri när det finns andra mer miljövänliga uppvärmningsalternativ. Den gröna omställningen får inte stanna upp, vi måste ha mål som leder till minskad onödig elförbrukning. Elbehovet hos industrin är mer konstant och på så sett mer förutsättbar. Elbehovet för småhus med direktverkande eluppvärmning är svårare att förutse eftersom det är beroende av väderförhållande.

Energifrågan är en viktig samhällsfråga. Därför är det viktigt att vi gör allt för att minska vårt beroende av sådana faktorer som vädret är.

Med anländning av det ovan nämnda vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att sätta upp mål för att avskaffa direktverkande el i åretruntboenden i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-02-20 Anmäld: 2012-02-21 Svar fördröjt anmält: 2012-02-28 Besvarad: 2012-03-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)