det globala handelssystemet och hot mot liberalisering av EU:s jordbrukspolitik

Interpellation 2003/04:435 av Hamilton, Carl B (fp)

av Hamilton, Carl B (fp)

den 19 april

Interpellation 2003/04:435

av Carl B Hamilton (fp) till näringsminister Leif Pagrotsky om det globala handelssystemet och hot mot liberalisering av EU:s jordbrukspolitik

Söndra och härska är en välkänd maktmetod, det vill säga splittra dina motståndare så att de sammantaget försvagas. Det är just det som EU-kommissionen planerar: att minska reformtrycket på, och kritiken mot, EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) genom att söka splittra resten av världens opposition mot politiken.

Förslaget är att EU-länderna ska erbjuda medlemmar av Mercosur, det latinamerikanska frihandelsområdet, särskilda handelsförmåner. Genom att på så sätt gynna vissa av kritikerna skulle EU "muta" främst potentiella jordbruksexportörer som Brasilien, Argentina och Uruguay att ge upp mycket av sitt motstånd mot CAP. I dag finns en enad front mot CAP som utgörs av den så kallade Cairnsgruppen, det vill säga 18 jordbruksexporterande länder under ledning av Brasilien. På detta machiavelliska sätt skulle EU undgå att i WTO:s Doharunda behöva möta övermäktiga krav på att liberalisera sin oacceptabla jordbrukspolitik: den subventionerar EU:s jordbruksexport och produktion, utestänger import till EU, är fattigdomsskapande, miljöförstörande, konsumentfientlig och globalt resursslukande.

Självklart skadar detta förslag länder som Indien, Thailand, Chile, Nya Zeeland och Australien som skulle drabbas dubbelt: dels av EU:s fortsatta protektionism på jordbruksområdet, som dessutom skulle öka @ relativt sett @ för dessa länder, dels genom att Mercosurländerna kan etablera signifikanta marknadsandelar på EU-marknaden. Det drabbar även förhandlingsmässigt svaga och fattiga länder, till exempel i Afrika och annorstädes, till exempel alla ACP-länderna, som redan i dag skadas av CAP. Skadeverkningarna skulle leva vidare år efter år så länge som inte CAP liberaliseras och handelshinder avskaffas gentemot alla länder @ inte bara Mercosur.

En mycket allvarlig konsekvens av EU-kommissionens söndra-och-härska-teknik är sålunda att förslaget, om det genomförs, kommer att allvarligt skada det globala handelssystemet: WTO:s (World Trade Organization) grundläggande uppgift att skapa och bevara ett verkligt multilateralt och icke-diskriminerande handelssystem undermineras ytterligare. WTO grundades 1995 på principen att varje advantage, favour, privilege or immunity (företräde, förmån, privilegium eller undantag) som ges till varor från ett land ska gälla immediately and unconditionally (omedelbart och villkorslöst) också för samma varor från varje annat land. En överenskommelse mellan EU och Mercosur skulle bryta mot dessa principer och sänka ytterligare en bilateral överenskommelse ned i det träsk av överlappande och utestängande bilaterala handelsavtal som i dag tynger det internationella handelssystemet.

EU-kommissionen agerar i detta fall som bara en maktfullkomlig ekonomisk stormakt kan tillåta sig. Kommissionen söker genom undantag plocka bort de effektivaste kritikerna, skapar en ny intressegrupp, i detta fall Mercosur, mot en allmän handelsliberalisering lika för alla, och gör världshandelns villkor svårförutsebara. Detta slår mot såväl exportörer och importörer som investerare. Resultat: lägre tillväxt, fler och fattigare u-länder, några få länder som blir rikare, och en ökad osäkerhet hos företag och konsumenter om framtida ekonomiska villkor.

Det är dags att sätta stopp för denna utveckling med alltfler bilaterala handelsuppgörelser. Läget är redan illa nog: Sedan januari 1995 har inte mindre än 157 bilaterala preferensavtal rapporterats till WTO. Alternativet till att följa WTO-principerna är en löpeld av handelsdiskrimineringar och en värld i vilken de starka dominerar och dompterar de svaga.

Avser näringsministern att gå emot EU-kommissionens initiativ, och vilka mått och steg kommer näringsministern att ta inom EU och utom EU, i till exempel WTO, för att hindra att EU-kommissionen på detta sätt 1) minskar trycket på att reformera CAP, 2) undergräver WTO:s principer och det multilaterala handelssystemet, 3) därigenom för lång tid framöver bibehåller en mer omfattande fattigdom hos fler u-länder och 4) motverkar målet för Sveriges politik att reformera och avveckla CAP?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-04-20 Anmäld: 2004-04-20 Besvarad: 2004-05-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)